Svenska läkare för miljön och mot miljöförstöringen

Föreningen bildades 1991 som ett av Det Naturliga Stegets yrkesnätverk. Initiativet kom från Karl-Henrik Robèrt, då cancerläkare och forskare på Huddinge sjukhus, och han var också vår första ordförande.

Föreningens syfte har varit att föra ut information om miljöförstöringens effekter på människors hälsa. Detta har vi gjort på många olika sätt.

Denna sammanställning är inte helt komplett, framför allt inte för föreningens första årtionde.

Gå vidare

LfM har deltagit med presentationer på många konferenser sedan 1991.
Publicerade artiklar genom åren.
Vårt deltagande på riksstämman genom åren.
En av föreningens huvuduppgifter är att ordna seminarier för att sprida kunskap.
   The Swedish Doctors for the Environment (LfM) is a non governmental non political organisation. It was founded in 1991 and is open to medical doctors, medical students and scientists within the medical field. Others can be associated members. LfM now has around 300 members from all medical specialities.

The purpose of LfM is to promote a development of society that leads to good living conditions and health for today's and tomorrow's generations, nationally as well as globally.

LfM wants to quicken the development towards a socially, economically and ecologially sustainable society. We want to support this development through

- bringing forward scientifically founded principles and knowledge about connections between environmental factors and health;
- bringing forward that the human being, being a part of nature, is dependant of healthy eco systems that can provide us with air, water and food of sufficient amount and quality.

We agree with the four system conditions for a sustainable society, developed by The Natural Step Foundation:

System condition 1

Substances from the bedrock do not increase in nature.

System condition 2
Substances from society´s production do not increase in nature.

System condition 3

The resources of nature are not depleted through overuse, displacement or manipulation.

System condition 4
Economising with resources is so efficient and just that human needs can be satisfied everywhere.

We think globally:
- Climate changes and health
-
Chemicals and health
- Mercury
- Energy issues and health
-
Traffic, health and environment
- Food and health
- The Baltic Sea

We consider the responsibilities of the health care:
- Medicines, health and environment
- Our seminars about medicines and environment
- Life style, health and environment
- Toxic substances in health care
- The responsibilities of the profession
- The climate - what can we do ourselves?

Under "Läs mer - read more" after most pages, you find references in English as well as in Swedish.

Go further

Sjukvården belastar miljön

Som läkare måste vi titta på vår egen roll när det gäller miljöfrågor. Sjukvården har negativa effekter på miljön, liksom all verksamhet. Sverige ligger dock långt fram när det gäller "grön sjukvård". Alla landsting har idag miljöprogram. Det gäller också många andra sjukvårdsaktörer.

Läkare för Miljön var bland de första att föra fram begreppet "grön sjukvård". Vårt arbete bidrog till att landstingen kom igång med sitt miljöarbete. Idag är medvetenheten en helt annan än för 10 år sedan.

Idag är det framför allt läkemedelsfrågan som är aktuell. Här är det viktigt att titta på dels om läkemedelsbehandling har den hälsoeffekt som vi önskar, dels om vi kan ersätta denna med livsstilsförändringar.

Gå vidare

Vi får allt mer och mer evidens för att icke-farmakologiska behandlingar kan ha lika god, eller till och med bättre, effekt på vissa sjukdomstillstånd. Ofta kan icke-farmakologiska metoder användas som komplement till läkemedelsbehandling, som då kanske kan minskas.

Genom att bättre utnyttja möjligheterna till icke-farmakologiska behandlingar kan vi minska förskrivning och användning av läkemedel. Det gäller även icke-farmakologiska metoder, förutom livsstilsomläggning, inom primär, sekundär och tertiär prevention.

Minskad förskrivning och användning av läkemedel är inte bara bra för miljön. Receptfria läkemedel som används på fel sätt kan orsaka sjukdom. Dit hör t.ex. huvudvärksmedlet paracetamol (Alvedon, Panodil mm) som kan ge leverskador och abstinenssymtom. Receptbelagda läkemedel kostar skattepengar och fördyrar sjukvården. 

Exemplen på effekter av icke-farmakologiska metoder är
- Musik minskar behovet av narkos och smärtlindring
- Stresshantering minskar risken för återfall i hjärtinfarkt lika bra som läkmedel
- Naturtavlor i patientrummet skyndar på tillfrisknandet
- Fysisk aktivitet minskar behovet av blodtryckssänkande medel och diabetesmediciner
- Mjölk och smörgås på kvällen minskar behovet av sömnmedel inom äldrevården
- God handhygien minskar luftvägsinfektionerna och behovet av antibiotika

Giftig sjukvård

Inom hälso- och sjukvården används många giftiga ämnen, förutom läkemedlen. Där finns tungmetaller och ämnen som kan klassas som organiska miljögifter. Desinfektionsmedel kan bidra till bildandet av marknära ozon.

Svensk sjukvård är ett föredöme. Många ämnen har fasats ut, men nya ämnen gör sitt intåg. LfM stödjer krafter som arbetar minskad användning av gifter inom andra länders sjukvård.

Jordens hälsa grunden för människors hälsa

Som läkare kan vi inte bara ägna oss åt de sjukdomar våra patienter har. Vi måste också bry oss om hur sjukdomarna uppstår. Kunskaperna om hur jordens "ohälsa" påverkar människornas hälsa ökar år för år. Människan är en biologisk varelse. Vi är totalt beroende av en jord som fungerar. Luft, vatten och mat produceras av jorden själv. Om vi påverkar jordens "hälsa" genom miljöförstöring och koldioxidutsläpp kommer det att drabba oss själva. Svenskars livsstil idag kräver 2,5 jordklot, medan det för afghanier räcker med ett tredjedels jordklot.

Planetens gränser (planet bounderies) är ett tämligen nytt begrepp, där man försöker definiera gränsvärden för vad planeten tål inom nio olika områden. Några har vi redan överskridit, några är vi farligt nära.


Gå vidare

Traditionell s.k. neoklassisk nationalekonomi förutsätter att ökad materiell standard också medför ökad välfärd för samhälle och individ. Man anser att en ständig tillväxt är förutsättningen för en god ekonomi och god välfärd. Idag ifrågasätts detta alltmer. Ekologiska ekonomer hävdar att vi måste hålla oss inom de gränser som jordens kapacitet sätter upp. Read More

Traditionell s.k. neoklassisk ekonomi hävdar att välfärd mäts i penningvärde - ju mer, desto bättre. Modern lyckoforskning tyder dock på att när människor nått en viss nivå av materiell standard och trygghet så upplever man sig inte lyckligare av att få ännu högre materiell standard. I stället är det mjuka värden man blir lycklig av - nätverk, tid för familjen, naturupplevelser etc.

Dagens ekonomiska system bygger på ökad (materiell) konsumtion samt risktagande i form av investeringar mm. Detta ökar risken för nya finansiella kriser med personliga tragedier som följd. För att människor ska vilja konsumera uppmuntras de att känna sig otillfredsställda,  missnöjda, inte nöjda med sin lott.

Kanske är det detta som ligger bakom att den mentala hälsan i befolkningen har sjunkit. Detta påverkar i sin tur kroppsliga funktioner och kan leda till eller förvärra folksjukdomar.

Läs mer här!

 

Vårt välstånd har byggts upp med riklig och billig energi från fossila bränslen. Detta har medfört klimatförändringar som har en rad negativa effekter på miljö och hälsa. Inom en snar framtid kommer tillgångarna till olja och gas att minska. Kärnkraft kan under en begränsad period kompensera bortfallet. Men är miljö- och hälsoeffekterna mindre?

Redan 1992 stiftades en lag i Sverige att inga mätinstrument innehållande kvicksilver fick köpas, säljas eller tillverkas. En kampanj för insamling av termometrar och blodtrycksmätare startade, och snart var de helt borta från sjukvården. Dagens unga läkare och sjuksköterskor har knappast sett något annat än kvicksilverfrIa mätapparater. Så är det dock inte i de flesta andra länder.

Idag är det säkerställt att klimatet på vår jord håller på att förändras. Det tycks som om det blir mer av allting: När det blåser så blir vindarna starkare. När det regnar så blir det större regnmängder. När det är varmt blir det varmare. När det är torrt blir det ännu torrare. När det blir kallt blir det ännu kallare. Vädret blir över huvud taget mer instabilt, det blir kraftigare svängningar.

Klimatförändringarna i Sverige medför direkta effekter på vår hälsa:
  • Vektorburna sjukdomar ändrar utbredningsområde. Ett exempel är att fästingarna spritt sig längre norrut, och med dem borrelia och fästingburen hjärninflammation. Vi har malariamyggor i Sverige - kanske finns en risk att malaria återkommer.
  • När människor utsätts för temperaturer de inte är vana vid (varmare eller kallare än normalt) ökar dödligheten.
  • Torka, skyfall, orkaner, översvämningar, stigande havsnivå och andra naturkatastrofer förändrar levnadsvilkoren för människorna.

Sjukvården måste förbereda sig för det förändrade sjukdomspanoramat som kan uppstå. Likaså måste samhället förbereda sig för de små och stora naturkatastrofer som kan inträffa.

DE FYRA HÅLLBARHETSPRINCIPERNA

Läkare för Miljönbildades 1991 som ett yrkesnätverk inom Det Naturliga Steget (DNS). Vi anser att vår tids viktigaste överlevnadsfråga är att vända samhällsutvecklingen mot ett uthålligt kretsloppssamhälle. Vi bygger vårt tänkesätt på de fyra hållbarhetsprinciperna:

I det hållbara samhället utsätts inte naturen* för systematisk....

… koncentrationsökning av ämnen från berggrunden (t ex fossilt kol och tungmetaller).

… koncentrationsökning av ämnen från samhällets produktion (t ex NOx, hormonstörande ämnen, m.m).

… undanträngning med fysiska metoder (t ex från trafikinfrastruktur, skogsskövling, överfiske m.m) .

Och, i det samhället hindras inte människor systematiskt…

… från att tillgodose sina behov (t ex via missbruk av politisk och ekonomisk makt).


* Definition av ’naturen’: Naturen omfattar området från berggrunden till atmosfärens yttersta skikt, där de livsuppehållande naturresurserna finns (ekosfären).

Hållbar utveckling - bättre folkhälsa!

Läkare för Miljön (LfM) är en politiskt oberoende och ideell förening för läkare, medicine studerande, forskare och övriga verksamma inom sjukvården. Föreningen bildades 1991 och har idag cirka 300 medlemmar. Även andra välkomnas som stödmedlemmar.


Att vända samhällsutvecklingen mot ett uthålligt kretsloppssamhälle är vår tids viktigaste överlevnadsfråga. Fyra principer för hållbarhet vägleder konkreta åtgärder: 

I det hållbara samhället utsätts inte naturen* för systematisk....

  1. … koncentrationsökning av ämnen från berggrunden (t ex fossilt kol och tungmetaller).
  2. … koncentrationsökning av ämnen från samhällets produktion (t ex NOx, hormonstörande ämnen, m.m).
  3. … undanträngning med fysiska metoder (t ex från trafikinfrastruktur, skogsskövling, överfiske m.m) .
Och, i det samhället hindras inte människor systematiskt…
  1. … från att tillgodose sina behov (t ex via missbruk av politisk och ekonomisk makt).

* Definition av ’naturen’: Naturen omfattar området från berggrunden till atmosfärens yttersta skikt, där de livsuppehållande naturresurserna finns (ekosfären).


Hållbarhets- eller systemvillkoren har formulerats av forskare tillsammans med stiftelsen Det Naturliga Steget. LfM ansluter sig i sitt policyprogram till detta tänkesätt.

Läs mer om systemvillkoren i artikeln "Haltande energidebatt" från 2003.

Informationsblad

Ladda ner ett informationsblad om föreningen!

Stadgar

Läs stadgarna här!

Bli medlem!


Som alla föreningar behöver vi många medlemmar, både aktiva och passiva.
Läs mer!

Kontakt

Här finns föreningens kontaktuppgifter.

Gå vidare

LfM ger ut en papperstidning, Nyhetsbrev från LfM, med fyra nummer per år. För att kunna öppna dem måste du ha Adobe Reader installerat.

Prenumerationspriset är 100 kr per år på pg 14 43 65-4. Glöm inte namn och adress även vid internetbetalning! Vid bankgirobetalning vill vi ha en avisering för att veta vem det gäller.

Viss möjlighet till annonsering finns efter godkännande från styrelsen.

Läs tidningen   

4/2009 Tema: Klimatförändringar och hälsa

3/2009

1-2/2009 Tema: Läkemedel, miljö och hälsa. Referat från seminariet 12.11.2008.

3-4/2008

1-2/2008 Tema: Östersjön. Referat från Så räddar vi Östersjön!

4/2007

2-3/2007 Tema: Klimatpolitik

1/2007

4/2006 Tema: Sjukvård som inte skadar. Referat från CleanMed Europe

2-3/2006 Tema: Mat, hälsa och miljö. Referat från Mat för livet

1/2006

3-4/2005 Tema: Kärnkraft

1-2/2005 Tema: Kemikalier

4/2004

2-3 2004 Tema: När oljan blir dyrare

1/2004 Tema: Trafik, hälsa och miljö

Här lägger vi in seminarier och andra aktiviteter i föreningen.

Gruppen bildades året 2017 och består av ca. 6-8 aktiva medlemmar och ett flertal associerade aktiva eller passiva personer. Medlemmarna är läkarkollegor från främst allmänmedicin och befinner sig i olika steg av sin läkarkarriär (AT, ST och specialistnivå).

Aktuella aktiviteter är bland annat att samarbeta med miljöstaben och läkemedelskommittéen inom LiV i bl.a. läkemedelsfrågor, att utveckla en handlingsplan om klimatsmarta mottagningar, att vara synlig utåt genom sociala medier och att påverka matsvinn på Centralsjukhuset Karlstad.

Lokalföreningens målsättning är att på lokal nivå fördjupa kunskap om klimatpåverkan och hälsa, att lyfta frågor om klimatpåverkan och hälsa på olika nivåer inom Landstinget i Värmland, att rekrytera aktiva och associerade medlemmar både inom öppen- och slutenvården, att starta och utveckla befintligt presens på sociala medier, att informera på gemensamma yrkesrelaterade möten och frågor angående klimat och hälsa, att uppnå en officiell stödfunktion för beslutsfattare inom Landstinget i Värmland samt att följa och utveckla pågående projekt med bl.a. läkemedelsfrågor och klimatsmarta mottagningar.

Gruppens samarbetsformer kommer att vara främst nätbaserade med 2-4 fysiska möten/år. Gruppen välkomnar alla inom hälso-och sjukvården i Värmland verksamma personer och yrkeskategorier. Kontaktperson är Klaus Stein (). Kontakt kan även tas via den lokala facebooksidan ”Läkare för Miljön Värmland”


Läkare för Miljön stödjer och sponsrar initiativet Klimatriksdag. Föreningen Klimatriksdagen är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden förening, vars ändamål är att klimatfrågan ska få en central roll i den svenska valrörelsen och debatten. Föreningen Klimatriksdagen kommer att arrangera en folkriksdag för klimatet den 4-6 maj i Stockholm.

LfM hade en motion till den första Klimatriksdagen som ägde rum 2014 i Norrköping, och två motioner till Klimatriksdag 2018 i Stockholm: 1. Utbildning av sjukvårdspersonal om klimatförändringens hälsoeffekter (motion nr 191) och 2. Fiska inte i grumligt vatten? fiska på land! (motion nr 170). 2014 var det fyra personer från LfM som deltog i Klimatriksdag, och 2018 är det flera medlemmar från LfM som planerar att delta i evenemanget och dela ut information om klimatförändringens hälsoeffekter.

 


Östersjön och Baltic Sea Forum 2018.

Östersjön är ett av världens mest förorenade hav. ”Vi” är 90 miljoner som lever runt des kust och vi har hittills ej levt tillräckligt medvetet.

De största problemen är övergödning, miljögifter, överfiske och därtill klimatförändring. 

Jordbruket står för huvudparten av övergödningen, men även bristfällig rening av avlopp bidrar. Vid förbränning bildas miljögifter. Överfiskningen måste upphöra så att den naturliga balansen återupprättas. Om inte fortsätter algblomningen som även tilltar till följd av klimatförändring och ett varmare hav.

Näringstillförseln har sen 90-talet minskat med cirka 20 % (mer krävs), men ett långsamt tillfrisknande har påbörjats.

Lfm. söker bevaka Östersjöfrågan och närvara på konferensen Baltic Sea Future våren 2018 (ansvarig Per Broman, som kommer med referat)

 ORGANISATIONSNUMMER (Reg.no.) 80 24 00-2787
PLUSGIRO (Nordea postal bank account) 14 43 65-4
SWISH 123 458 57 09

© 2019 Läkare för Miljön
Logga in som administratör
Skicka ett meddelande
Joomla Extensions