plg_search_attachments
Sök - Kategorier
Sök - Kontakter
Sök - Innehåll
  • START

Nanopartiklar och mat

Små partiklar och mat - möjligheter och risker var titeln på ett seminarium den 10 oktober. Arrangör var Kungliga skogs- och lantbruksakademien.

Nanopartiklar finns runt omkring oss - både naturliga och medvetet framställda. Osäkerheten vad detta innebär för hälsan är stor. Samtidigt finns det många fält där nanoteknologin kan anses vara klart hälsofrämjande.

1. Nanoteknologi - ett "litet" forskningsområde eller en "stor" industriell möjlighet?

Lars Montelius från Nanometer Structure Concortium i Lund sitter med i EUs standardiseringskomission. Miljö och hälsa kommer med om någon skickar in ett förslag. Här är annan industri än den svenska aktiv. Ny lagstiftning om nanoteknologi är på väg, och den kommer att omfatta alla befintliga sektorer. Eftersom nanopartiklar finns överallt är det en multidisciplinär vetenskap. Som exempel nämnde han hårddiskar och solceller med hög verkningsgrad.

Nanoteknologin inom läkemedelsområdet har flera användningsområden:
- Kontroll på cellullär nivå ger möjlighet att styra nerver och proteser.
- Parkinssons sjukdom kan behandlas med "deep brain stimulation".
- Kod kan tryckas in i piller och på så sätt försvåra för förfalskning av läkemedel.
- "Drug delivery vessels", dvs, en nanopartikel kan leverera ett läkemedel till t.ex. en cancercell.
- Injektion av läkemedel via plåster med nanonstora injektorer.

Förpackningar kan göras passiva, aktiva och tom. intelligenta, t.ex. mäta tjänlig/otjänlig. Plast kan få mönster som gör ytorna aktiva, antibakteriella mm. Textilier kan göras antibakteriella eller vattenavstötande.

Vi måste utveckla metodologin beträffande riskerna och gå över från "nanorisk" till "nanosafety". Det handlar om "learning, methods and classification". Livscykelanalyser måste utföras.

En fråga från publiken var om nanopartiklar som ackumuleras i celler skulle kunna påverka den genetiska koden. Svaret blev att mer forskning behövs. I de experiment som görs i Lund tycks cellerna kunna hantera nanotrådarna. Ett problem är att det inte finns något systematiskt sätt att göra undersökningar.

2. Nano - foods and packaging - what's up and in the pipeline?

Beate Kettliz från Food Drink Europe, dvs industrin, påpekade att mat naturligt innehåller partiklar i nanostorlek. Metoder som åstadkommer nanostora partiklar är malning, homogenisering (mjölk, juice) och sprayning (framställning av extrakt). Exempel på nanopartiklar i mat är proteiner, polysackarider,  emulsioner, oorganiskt material och tillsatser som casein.

Vad vi pratar om är medvetet tillverkade nanopartiklar som beter sig på annorlunda än sin konventionella motpart. Här kommer säkerhetsaspekter in.

Möjligheterna som nanoteknologi ger är bl.a. följa aktuellt näringsinnehåll i mat, att deklarera matens aktuella tillstånd på hyllorna (i stället för "bäst före") och att följa produktens lagringshistoria. Andra möjligheter är antibakteriella lagringsmöjligheter i hemmen.

3. Nano - stora risker med små partiklar? Del 1 

Talare var Bengt Fadeel från Karolinska Institutet. Hans presentation finns här. En nanopartikel förhåller sig till en fotboll som en fotboll förhåller sig till jordklotet. Nanopartiklar finns bl.a. i ljuslågan från ett stearinljus.

Inom medicinen används nanopartiklar i kontrastmedel vid MR-undersökningar. Nanopartiklar som bärare av läkemedel är fortfarande på forskningsstadiet.

I artikeln Nano-huvudvärk Forskning och framsteg 3/2007 skriver Johanna Rose: "Med nanotekniken förändras världen totalt. Men det gäller att stega in i framtiden i lagom takt, så att de etiska frågorna hinner lösas och alltför stort risktagande undviks."

Redan 2004 visades att fullerener (C60) kan orsaka oxidativ stress i hjärnan hos fiskar. Kolnanorör är långa, tunna och biopersistenta, och de kan tränga in i celler. Inhalerade kan de ge liknande effekter som asbest. Immunförsvaret tycks intet klara av långa kolnanorör.  Kolnanorör som genomgått biologisk nedbrytning gav ingen inflammatioin i luftvägarna hos möss.

EFSA (European Food Safety Authority) har tagit fram en riskbedömningsguide.

Det är viktigt att ta hänsyn till den faktiska exponeringen. T.ex. kan nanopartiklar från förpackningar gå in i mat som sedan passerar först den tuffa miljön i magsäcken, sedan övriga gastrointestinalkanalen där de kan tas upp. Oskadad hud utgör en god barriär mot nanoparitklar.

När råttor fick nanoguld togs de små partiklarna upp bäst till bl.a. hjärtat, men det var de något större som togs upp i hjärnan.  Nanopartiklar kan orsaka oxidativ stress och celldöd i tarmepitelet. Nanopartiklar kan också agglumerera och bilda stora partiklar. Kanske kan stora partiklar fall sönder och få nanostorlek.

Det är fullt möjligt att använda nanoteknologi för att fånga läkemedel i reningsverk, men det kan vara dyrt.

EU har ett nanoprogram.

4. Nano - stora risker med små partiklar? Del 2

Lilianne Abramsson Zetterberg och Kettil Svensson från Livsmedelsverket turades om att tala. Vi utsätts för nanopartiklar i vardagen: Energirika sportdrycker (ej i Sverige), kosttillskott (handlas över nätet), bakteriedödande medel i hushållsredskap, hushållsprodukter med silver, t.ex. skärbrädor, plastburkar, kylskåp, plastomslag, plastfilm.

Syftet med användningen är ge ökad biotillgänglighet, smak, lukt och konsistens. Förpackningsmaterial kan ha hållbarhetssensorer, bakterieskydd och andra barriäregenskaper.

Det är osäkert hur mycket vi exponeras via livsmedel. Reglerna för livsmedel säger att om en partikelstorlek väsentligt förändras skall utvärdering ske och nytt tillstånd sökas. Enligt EFTA-rapporten finns mycket lite information. För närvarande finns inga kosttillskott, djurfoder, pesticider, veterinärprodukter eller gödningsämnen som är godkänt på europeiska marknaden.

Vid riskvärdering av nanopartiklar tittar man på
- Olöslighet/persistens/rekativitet
- Case to case riskvärden
- Mängden data, exponering
- In vivo-data måste till

Det finns liten erfarenhet av riskvärdering av nanopartiklar i livsmedel. Få jämförande studier mellan nano- och non-nanoformen, liksom in vitro - in vivo. Gentoxicitet kan eventuellt induceras genom oxidativ stress vid höga doser. Det är visat att det för vissa finns en tröskel för att ge inflammation.

Vid riskbedömning av tillverkningen tittar man på
- om nanomaterial används som tillsats, materialämne eller pesticid
- i livsmedel/ simulant
- i testsystemet dvs in vitro/in vivo
- i människans blod, urin etc.

5. Nanoteknologi - behövs fler regler? 

Maria Wallén arbetar på Kemikalieinspektionen (KemI). EU- lagarna består av en huvudlag som alla länder skrivit under och därför är svår att ändra. Till detta kan man lägga bilagor och vägledningar som är betydligt lättare att anpassa, vilket behövs för att reglerna ska fungera.

Enligt EU-kommissionen 2008 omfattas nanopartiklar av reglerna, i egenskap av kemikalier. Men reglerna passar inte eftersom nanomaterial skiljer sig från bulkmaterial: det har en reaktiv yta, följer andra fysiska lagar och har unika egenskaper. Nanopartiklar hör hög reaktivitet, förändrad löslighet, de bildar lätt aggregat och agglomerat och de interagerar med biologisk vävnad (corona).

Nanopartiklar finns ej inskrivet i Reach. För att bedöma risk behöver man se över definitioner, kravet på att minsta tillverkningsmängd 1 ton per år, testmetodiken och en obligatorisk rapportering om var nanomaterial finns.

6. Diskusson  

Om tidigast tre år blir det obligatoriskt att ange ev. tillsatser i nanoformat.

Exempel på användningsområden som kom upp var:
- Film runt frukt som håller E coli borta
- Non sticking coat inuti förpackningar, t.ex. youghurt och filmjölk
- Nanokapslar med vitaminter etc kangöra livsmedel mer näringsrikt
- Green packaging gjort av ekologiskt korn och hummerskal blir antibakteriella och nedbrytbara
- Nano clay, dvs plastflaskor ej släpper igenom syre
- En duk fuktad med nanopesticier släpper långsamt ut bekämpningsmedel under växtperioden
- Kycklingfoder innehåller nanokolhydrater som binds till campylobacter och kommer ut med skiten
- Nanokapslar med Omega 3 i bröd
- Blockera bitterhet, sälta, konsistens mm

Publiken ville ha livscykelanalys där energiåtgången i hela kretsloppet kom med.

Kommentar: Låt oss inte göra om samma tabbe som med kemikalierna. Det kräver en kraftig begränsning av nanomaterial tills vi har tillräckligt mycket kunskap.

LÄS OCKSÅ

Nanopartiklar - smått och gott  Två seminarier i Göteborg 2 november

Nanopartiklar som dödar resistenta bakterier 13.10.2011

Finns det risker med nanomediciner i naturen?  13.9.2011