Kemikalier

Utfasning av fortplantningsstörande och hormonstörande ftalater 2015
I remissvaret stödjer vi Kemikalieinspektionen i deras förslag till åtgärder. 
Läs mer

Spridning av slam på åkrar 2014
Remissvaret till Naturvårdsverket om återföring av fosfor är mycket kritiskt.
Läs mer 

Spridning av slam på åkrar 2013
I synpunkterna till Naturvårdsverket om återföring av fosfor stödjer vi KemI:s synpunkter att spridning av slam på åkermark inte är i linje med miljökvalitetsmålet Giftfri miljö eller Generationsmålet.
Läs mer 

Spridning av slam på åkrar 2010
I remissvar till Naturvårdsverket uppmanades verket att ta hänsyn till innehållet dels av kadmium, dels av antibiotikat ciprofloxacin.
Skrivelsen 

Flamskyddsmedel i TV-apparater 2008
I en skrivelse maj 2008 till spegelkommittén beträffande EU-standarden 60065-A2 Ed 7.0 har vi bett om en aktiv svensk nej-röst. Kommittén beslöt så, och omröstningen i EU ledde till ett nej.
Skrivelsen

Flamskyddsmedel i hemelektronik 2008
I en skrivelse april 2008 till spegelkommittén beträffande EU-standarden IEC 62368 bad vi om en svensk aktiv nej-röst. Detta blev också kommitténs beslut. Omröstningen i EU ledde till ett nej.
Skrivelsen

 

Trafikfrågor

Trafikpolitiken 2005
Den 11.11.2005 uppvaktade fyra representanter för LfM regeringens sakkunniga i trafikpolitik. Den transportpolitiska propositionen blev emellertid inte klar förrän det var dags för val och en ny majoritet.  
Läs vårt PM

Trafik och hälsa 1993
År 1993 uppvaktade vi Miljö- och kommunikationsdepartementet med koncensusdokumentet Trafik och hälsa.

 

Läkemedelsfrågor

Läkemedel och miljö 2012
LfM lämnade ett yttrande till Svenska Läkaresällskapet inför deras remissvar om minskad kassation och miljöpåverkan av läkemedel.
Läs vårt yttrande 

Läkemedel och miljö 2010
LfM tog fram det första utkastet från ISDE till SAICM att anta läkemedel i miljön som ett problem att arbeta med.
Läs det slutgiltiga förslaget 

Läkemedel och miljö 2009
Strategic Approach to International Chemicals Management (SAICM) är ett WHO-lett initiativ som nu vill involvera hälsosektorn. Inför mötet i Ljubljana, Slovenien, 4-5.2.2010 inhämtade man hälsosektorns åsikter. LfM besvarade enkäten på uppdrag från Läkarförbundet.
Läs vårt svar  

Problemet presenterades vid ISDEs årsmöte i Génève maj 2009, vilket ledde till att LfM blev ombett att ta fram underlag för en deklaration.
Presentationen
Underlaget

Läkemedel och miljö 2005

År 2005 delgav vi Läkarförbundet våra synpunkter på Läkemedelsverkets rapport ”Miljöpåverkan från läkemedel samt kosmetiska och hygieniska produkter”. Detta blev också Läkarförbundets remissvar.

Priser och läkemedel 2003
År 2003 lämnade vi ett yttrande till Socialdepartementet beträffande ”Prissättning inom läkemedelsförmånerna”.

Läkemedel och miljö 2002
År 2002 skrev vi ett brev till Socialminister Lars Engqvist om läkemedels miljöpåverkan i EUs läkemedelslagstiftning.

Rapport om läkemedel och miljö 1997
År 1997 färdigställde vi rapporten "Läkemedel och miljö. Vad vet vi idag? En kort analys av dagens kunskapsläge". Den skickades ut till alla svenska läkemedelsföretag och alla organisationer och myndigheter som vi sänt enkäter till. Senare uppvaktades den nytillträdande miljödirektören i Stockholms Läns Landsting, vilket bidrog till att arbetet med miljöklassificering av läkemedel kom igång.
Läs rapporten

 

Läkarkårens ansvar


Läkarförbundets styrelse 2006
I november 2006 skrev styrelsen ett brev till Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm där vi efterfrågade efter utredningen som beslutades vid fullmäktige 2002. Detta har sedan lett till ett samarbete som vi hoppas blir fruktbart.
Läs brevet

Läkarförbundets fullmäktige 2002
Vid Läkarförbundets fullmäktige 2002 behandlades ett antal olika motioner. Under visionen om "en högkvalitativ hälso- och sjukvård" väckte LfM en motion om olika miljöfrågor. Denna motion avslogs av fullmäktige. Däremot bifölls ett yrkande att Läkarförbundet skulle utreda om ett policyprogram om hälsa, miljö och läkarnas ansvar skulle kunna utformas utifrån läkarnas speciella kunskaper på ett sådant sätt att deras professionella kompetens inte ifrågasätts.

Template by JoomlaShine