Årsredovisning LfM 2018

RESULTATRÄKNING

 

2018

2017

       

INTÄKTER

     

Fullbetalande medlemmar

 

32 709 kr

26 900 kr

Studerande medlemmar

   

       300 kr

Stödjande medlemmar

   

       800 kr

Bidrag

   

       900 kr

Ränteintäkter

 

         49 kr

         68 kr

Läkarstämman & föredrag

     

SUMMA INTÄKTER

 

32 758 kr

28 968 kr

       

KOSTNADER

     

Nyhetsbrev & utskick

     

Lagandan

   

  3 198 kr

Porto/elektroniska utskick

 

1 200 kr

2 760 kr

Trycksaker

 

4 593 kr

 

Deltagande i konferenser

     

Cleanmed

     

Klimatriksdagen

 

8 000 kr

 

Föreläsningsersättning

   

 999 kr

       

Styrelse- och årsmöte

     

Årsmöte/lokal & förtäring

 

  1 086 kr

5 553 kr

Resekostnader & logi

 

       851 kr

1 244 kr

Telefon- och styrelsemöten

 

  3 066 kr

 

Administration

     

kontorskostnader

 

3 088 kr

9 818 kr

Hemsida

 

  4 271 kr

1 825 kr

Revision

   

1 875 kr

Övriga kostnader

 

    750 kr

1 225 kr

       

Medlemsavgifter

   

2 960 kr

Reklam

     

SUMMA KOSTNADER

 

26 905 kr

31 457 kr

       

ÅRETS RESULTAT

 

5 853 kr

- 2 489 kr


BALANSRÄKNING

 

2018-12-31

2017-12-31

       

TILLGÅNGAR

     

Postgiro

 

121 070 kr

103 877 kr

Bank

 

0 kr

11 341 kr

övriga fordringar

     

SUMMA TILLGÅNGAR

 

121 070 kr

115 218 kr

       
       

EGET KAPITAL & SKULDER

     

vid årets början

 

115 218 kr

117 707 kr

årets resultat

 

5 853 kr

-2 489 kr

       
   

121 071 kr

115 218 kr

ÖVRIGA SKULDER

     

Vår revisionsberättelse beträffande denna redovisning har avgetts den __ februari 2019

Jens Christian Martineus                                     Göran Reitberger

Vi har granskat årsredovisningen, räkenskaperna samt styrelsens förvaltning för år 2018.

Vi tillstyrker att

  • Resultaträkning och balansräkning fastställes samt
  • Styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Jens Christian Martineus                                   Göran Reitberger


Visa kommentarsformulär

ORGANISATIONSNUMMER (Reg.no.) 80 24 00-2787
PLUSGIRO (Nordea postal bank account) 14 43 65-4
SWISH 123 458 57 09

© 2020 Läkare för Miljön
Logga in som administratör
Skicka ett meddelande