Sprayinhalatorer och klimat

Inbjudan rundabordssamtal Sprayinhalatorer och klimat

Sveriges regioner och landsting är idag väl framme för att bedriva en hälso- och sjukvårdsverksamhet med så begränsad miljö- och klimatpåverkan som möjligt. Klimat- och miljörelevant upphandling från central nivå samt lokala initiativ har haft konkret effekt på mängden koldioxid-ekvivalenta gaser som produceras.

I policy- och styrdokument beskrivs miljömål samt hur dessa ska uppnås. Bland annat lyfts läkemedels miljöeffekt fram som en fråga som bör hanteras. Däremot saknas tydliga skrivningar och riktlinjer för hur ett läkemedels hantering och bruk ska värderas ur ett miljö- och klimatperspektiv. En nyligen presenterad studie visar att exempelvis byte från drivgasinhalator vid behandling av astma och KOL till en mer klimatvänlig pulverinhalator kan innebära minskade utsläpp på motsvarande 200-400 kg koldioxidekvivalenter gaser per person och år. Det motsvarar en flygresa Stockholm-Mallorca tur och retur. Med uppskattningsvis 190 000 personer som lider av astma i Stockholms län kan alltså klimateffekten bli betydande.

Syftet med ett rundabordssamtal med experter från sjukvården, representanter från Region Stockholms klimatarbete och politiska beslutfattare är att öka medvetenheten om klimataspekten kring användningen av inhalerade läkemedel. Det samtalas även om vilka åtgärder som är nödvändiga och genomförbara för att minska den klimatpåverkan som läkemedels bruk och hantering innebär.

Utgångspunkt för samtalet är data presenterad vid Svenska Lungkongressen i Stockholm i april 2019 (poster bifogas), om hur ändrad hantering och bruk av läkemedel kan bidra till minskad klimatpåverkan.

Referens: SCB, Nationellt vårdprogram för KOL, LMV, ICAO.

Anmälningar till Karl Ejnar,  (OSA-datum anges på respektive inbjudan).


Visa kommentarsformulär

ORGANISATIONSNUMMER (Reg.no.) 80 24 00-2787
PLUSGIRO (Nordea postal bank account) 14 43 65-4
SWISH 123 458 57 09

© 2024 Läkare för Miljön
Logga in som administratör
Skicka ett meddelande