arkivet

 • Digitalt årsmöte Läkare för Miljön 24/3 kl 19:00

  Även om vaccinationerna mot Covid-19 förhoppningsvis kommit igång ordentligt i slutet av mars kan vi knappast räkna med att kunna träffas fysiskt vid LfMs årsmöte, som enligt stadgarna, skall hållas under första kvartalet. Det blir därför ett Zoommöte som börjar kl 19.

  Mötet inleds med en föreläsning av Maria Wolrath-Söderberg: Varför agerar vi klimatskadligt fast vi vet bättre? Och vad kan få fart på oss att ställa om? Maria är lektor i retorik på Södertörns högskola och forskar om klimatargumentation och hur människor resonerar i klimatfrågor. Diskussion.

  Därefter sedvanliga årsmötesförhandlingar. Föredragningslista, bokslut, revisionsberättelse, verksamhetsberättelse och verksamhetsplan mm kommer att finnas på hemsidan (lakareformiljon.se) i god tid före mötet.

  Anmälan senast 21/3 till En länk till Zoom-möte och handlingar skickas ut till de som anmält sig.

  Välkomna till en intressant föreläsning och ett årsmöte med redovisning av vad vi, inklusive lokalföreningarna, uträttat under året och vad vi planerar framöver.

  Maria Wolodarski, ordf. LfM

 • Kallelse till årsmöte 2023

  Den 18/3 kl 13 äger årsmötet rum. Eftersom det numera är krav på uppkoppling för de som inte kan närvara fysiskt har vi i år förlagt mötet till Läkarförbundet, Villagatan 5 i Stockholm. Efter årsmötesförhandlingarna blir det föreläsning och diskussion med dietister (bl a Anna Stubbendorf som deltog i BZ 105) som LfMs kostgrupp samarbetar med. Hur kan vi som läkare använda kosten för att förbättra patienternas hälsa och miljön?

  Därefter kaffe i klubbvåningen (länk) med fortsatta diskussioner om bl a LfMs framtida inriktning och verksamhet. För de som önskar finns även möjlighet att äta gemensam lunch på en närbelägen restaurang före årsmötet.

  Även om det således finns möjlighet att delta i mötet digitalt så är ju ett möte på plats mest värdefullt. Föreningen kan därför ge resebidrag till deltagare utanför huvudstaden.

  Detta är kallelse till årsmötet som enligt stadgarna skall ske en månad före mötet. Anmälan om deltagande till Sven Blomqvist () senast 4/3. Handlingar till mötet (dagordning, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och ekonomisk redogörelse) kommer att läggas ut på hemsidan (lakareformiljon.se).

  Välkomna önskar Styrelsen

   

 • Välkommen till digitalt årsmöte!

  I mitten av januari när styrelsen beslutade om årsmötet var osäkerheten stor om vart pandemin skulle ta vägen och restriktionerna gällde. Beslutet blev därför ett digitalt möte även i år. En fördel är ju att man kan delta från hela landet utan resor.

  Mötet blir onsdag 30/3 kl 19.30 via Zoom. 

  Anmälan till  som skickar ut en länk i god tid före mötet. Handlingar (dagordning, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan plan och ekonomisk redovisning) kommer att finnas på hemsidan: lakareformiljon.se två veckor före mötet.

  Till vår stora glädje har Gunnar Westberg, nestor inom Svenska Läkare mot Kärnvapen (SLMK) lovat att föreläsa vid mötet:Hur vi som läkare kan rädda världen. Vi har mycket att lära av SLMK.

 • Planetärt perspektiv på hälsa – viktigt att agera vist och långsiktigt

  Maria Wolodarski, överläkare, Tema cancer, Karolinska universitetssjukhuset; ordförande, Läkare för miljön; ordförande för arbetsgruppen för klimat, hälsa och hållbar sjukvård, Svenska läkaresällskapet
  Björn Fagerberg, professor emeritus, Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg; ledamot i arbetsgruppen för klimat, hälsa och hållbar sjukvård, Svenska läkaresällskapet
  Peter Stenvinkel, professor, överläkare, njurmedicinska kliniken, Karolinska universitetssjukhuset

  "Kunskapsområdet planetär hälsa beskriver människans störande inverkan på jordens klimat och olika ekosystem samt vilka följder den får för den globala folkhälsan. Begreppet myntades av Rockefeller Foundation och tidskriften Lancet 2015 och innebär att den mänskliga hälsan är beroende av det planetära tillståndet. Detta är ett nytt sätt att se på sjukdom och hälsa och ett snabbt växande internationellt forskningsfält. För att förstå och möta de utmaningar som finns inom området krävs ett tvärvetenskapligt samarbete över nations- och professionsgränser."

 • BERZELIUS SYMPOSIUM 105 · 21-22 SEPTEMBER 2022 PLANETARY HEALTH

  It is call connected - why saves the planet saves our health.

   

  Stort engagemang för en hållbar planet och hälsa

  https://www.sls.se/om-oss/aktuellt/publicerat/2022/stort-engagemang-for-en-hallbar-planet-och-halsa/

  Referat från symposium av C-G Elinder. Om planetens och vår hälsa – och hur de hänger ihop. Båda hotade! Sammanfattning på engelska då mötet var internationellt.
 •  

  Film från Svenska Läkaresällskapet om Berzeliussymposiet Planetär hälsa 21-22 september:

  https://static.kitcdn.se/cws/2022/07/bz105-2022-07-12-08_25_13.mp4

 •  

  Kostens betydelse för individuell, global och planetär hälsa- möjligheter i klinisk vardag

  Fortbildningsdag på Svenska Läkaresällskapet, 21 APRIL 2021

  Svenska Läkaresällskapets arbetsgrupp för klimat, hälsa och hållbar sjukvård arrangerade tillsammans med Läkare för miljön en digital fortbildningsdag den 21 april 2021 på Zoom.

  Sjukdomsbörda till följd av kostvanor är bland topp tre riskfaktorer i Sverige, tillsammans med tobak och hypertoni. Hur vi producerar och konsumerar mat står även för en betydande klimatpåverkan, antibiotikaanvändning (resistensutveckling), minskad biologisk mångfald och många andra kritiska miljöproblem. Maten vi äter påverkar mänsklig hälsa direkt och indirekt och är högst relevant även i vårt kliniska arbete.

  Programmet, sammanfattat:
  Food Planet Health – how healthy diets are core to sustainability (EAT-Lancet) - Amanda Wood

  Global Syndemic: klimatförändring, fetma och undernäring (Global Syndemic) - Maria Magnusson

  Planetens hälsa, pandemier och livsstilssjukdomar - vad kan vi lära från naturen? (Planetary Health) - Peter Stenvinkel

  Vad säger det globala sjukdomsbördeprojektet om kost och hållbarhet? (Global Burden of Disease) - Peter Allebäck

  Nordiska Näringsrekommendationer och kostråd med hållbarhet i fokus (NNR, kostråd med hållbarhet i fokus) - Hanna Eneroth

  Läkares syn på klimat-kost-hälsa, enkätundersökning (Enkätundersökning) - Ida Persson

  Paneldiskussion med kliniker på temat klimat-kost-hälsa (Paneldiskussion) – Caisa Laurell, Annika Jansson, Hans Lingfors, Stella Cizinsky, Peter Stenvinkel och Maria Magnusson.
  - Barns fetma i Sverige och världen: tankar kring betydelsen för individens hälsa, global rättvisa och miljöaspekter - Annika Jansson
  - Kost i primärvården – vem bryr sig? - Hans Lingfors
  - Kost på kardiologen - Stella Cizinsky

  KONTAKTPERSONER: 
  Caisa Laurell, ,
  Ida A. Persson, 
  Annie B. Sjöblom, 
  Staffan Marild, 
  ARRANGÖR: Svenska Läkaresällskapet i samarbete med Läkare för miljön.

  Inspelade föreläsningar:

  https://www.youtube.com/playlist?list=PLo-pijXiSbVShO_u--2jY32JhBPGoX_z_

  Se utförligare program och presentationer nedan! 

 • Hållbar sjukvård – från koncept till klinisk praxis

  Webinarserie från Svenska Läkaresällskapet i samarbete med LfM

  November 2020 - januari 2021

  En uppdatering av området Hållbar sjukvård (internationellt perspektiv från England, nationellt, SKR, lokalt), goda exempel på kliniknivå och möjlighet till nätverksbyggande kontakter

  Alla fyra delarna kan fortfarande ses på youtube:

   

  Länkar till de olika delseminarierna:

  del 1

  https://www.youtube.com/watch?v=_SXNXGGAoTY&t=77s

  del 2

  https://www.youtube.com/watch?v=YVBQCLMntrU

  del 3

  https://www.youtube.com/watch?v=JL45cqQ4sQk

  del 4

  https://www.youtube.com/watch?v=lgZnwvHMFR4

 • Svenska Läkaresällskapet lanserar Hållbarhetsguide för läkare

  I samband med att Svenska Läkaresällskapet arrangerade ett Berzelius symposium om planetär hälsa den 21–22 september 2022 lanserades en Hållbarhetsguide med tips och inspiration för att optimera läkares miljö- och klimathänsyn i det kliniska arbetet.

  – Hälso- och sjukvården har en nyckelroll i samhällets anpassning till klimatkrisen och kan som vetenskapsbaserad verksamhet bidra till en snabb omställning, säger Tobias Alfvén, ordförande i SLS. Som läkarkårens vetenskapliga organisation tar vi ansvar genom att stimulera ökad forskning inom området, sprida kunskap och upplysa om klimatförändringarnas påverkan på vår hälsa och agera för en mer hållbar hälso- och sjukvård. Med Hållbarhetsguiden hoppas vi inspirera fler kollegor till att verka för minskat klimatavtryck i den kliniska verksamheten.

  SLS Hållbarhetsguide bygger på ett kunskapsunderlag som är framtaget av Ida Persson Cofina på uppdrag av SLS arbetsgrupp för klimat, hälsa och hållbar sjukvård och utgår från tre övergripande principer som identifierats som avgörande för att klara omställningen till framtidens hållbara hälsosystem:

  1.

  Investera i sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande insatser för att minska
  befolkningens vårdbehov.

  2.

  Undvik överflödiga utredningar och behandlingar, vilka riskerar att skada mer än de gör nytta.

  3.

  Minska miljö- och klimatavtryck från vårdprocesser, läkemedel och material.

 • Klimat och miljö - en viktig del av hälso- och sjukvårdens hållbarhet.

  Tvärprofessionellt samarbete – en effektivare väg framåt?

  Webinar 2021-11-10 kl 15:00-16:30

  Nätverket för regionernas miljöchefer och Läkare för Miljön

  Hälso- och sjukvården utmaningar kan fångas in med hållbarhetskonceptets sociala, ekologiska och ekonomiska dimensioner. Samtliga svenska regioner står idag inför utmaningen att ställa om hälso- och sjukvården för att möta framtidens förändrade behov av välfärdstjänster med begränsade resurser. Samtidigt utgör klimatförändringen det största hotet mot den globala hälsan. Sjukvården är både en del av problemet, genom att globalt släppa ut mer växthusgaser än den omdebatterade cementindustrin, men är också en del av lösningen genom att hantera hälsoproblem orsakade av klimatförändringen. 

  För hälso- och sjukvården, med alla sina emissioner från många källor, gäller nu utmaningen att definiera de egna målen och införliva dem i verksamheten för att bidra till de nationella målen. Hushållning med resurser och smartare organisation är de viktigaste åtgärderna, förutom användning av fossilfria material och transporter.

                             Inom Läkare för Miljön, som är associerad till Läkarförbundet och Läkarsällskapet, finns lokalföreningar i ett tiotal regioner. Under senare år har det i denna förening växt upp en gräsrotsrörelse av unga läkare som är djupt engagerade i sjukvårdens ansvar i dessa framtidsfrågor och ser att läkarprofessionen har en viktig roll i omställningen.

                             Syftet med detta web-möte är att i en dialog, som inbegriper både bottom-up och top-down perspektiv, samla sjukvårdchefer, miljöchefer och läkare som representerar Läkare för Miljön  från olika regioner för att diskutera dessa frågor. Syftet är att försöka hitta en gemensam plattform för att identifiera användbara övergripande mål och samarbeten för att stärka sjukvårdens roll i ett fossilfritt Sverige.

                             Deltagare är från Region Gävleborg:Johan Kaarme, Hälso och sjukvårdsdirektör, Susanna Andersson, Miljöchef, Ingrid Mobacke, ST-läkare röntgen Gävle, Frida Ridderstedt, ST-läkare ÖNH-kliniken Hudiksvall. Från Region Östergötland kommer Ninnie Borendal Wodlin, Vårddirektör, Emma Lewau, Verksamhetschef hållbarhet, Sandra Isaksson, överläkare anestesi/IVA Vrinnevisjukhuset Norrköping. Dessutom deltar Lars Berko, ordförande för Nätverket för regionernas miljöchefer och Maria Wolodarski, onkologöverläkare från KS och ordförande för Läkare för Miljön. Moderator är Charlotta Brask, utvecklingsdirektör i Botkyrka kommun.

  För den som är intresserad av att komma kontakt med andra deltagare i webinaret kan uppgifter om namn, befattning, arbetsplats och e-postadress skickas till under ämnet Hållbarhet. En sammanställning av dessa uppgifter skickas sedan ut till alla som anmält detta intresse.

  För eventuella frågor, kontakta Björn Fagerberg (epostadress ovan).

  Rapport från webinar och PPT bilder, se bilagor!

 • Klimatriksdagen har färdigställt en Akutplan för klimatet som överlämnades till representanter för Riksdagens partier den 18 september. Läkare för Miljön har varit delaktig genom att lämna ett remissvar till Akutplanen. 

  Akutplanen innehåller 150 förslag på omställningsåtgärder inom tio tematiska områden. Den finns i en fullständig version och en kortversion.

  https://klimatriksdagen.se/paverka/#akutplan

   

 • Fortbildningsdagen är inspelad och finns nu på SLS´ youtubekanal, här finns länken till den:

  https://www.youtube.com/playlist?list=PLo-pijXiSbVShO_u--2jY32JhBPGoX_z_

 • LfM deltog i Klimatriksdag 2022 med en utställning, två motioner och deltagande i ett seminarium "Hälsa i klimatkris och vid omställning" där vår ordförande Maria Wolodarski deltog i en paneldiskussion. Utgångspunkten till seminariet var rapporten "Människan i klimatkrisens tid" som LfM hade framställt tillsammans med en grupp psykologer.
 • Läkemedel förorenar våra vatten – läkare bör agera

  Debattartikel Läkartidningen 2021-02-22

  Bertil Hagström och Sven Langworth

  Läkemedel förorenar våra vatten – läkare bör agera (lakartidningen.se)

 • Läkemedlens miljöpåverkan är ingen "icke-fråga"

  Artikel av Bertil Hagström och Karin Båtelson i Läkartidningen 2020-02-04.

  "Rådet för läkemedel, IT och medicinteknik (RLIM) har tagit fram en informationsskrift med en rad åtgärder förskrivande läkare bör överväga för att minska miljöpåverkan från läkemedel. Här följer ett urval:

  • Undvik bredspektrumantibiotika generellt samt fluorokinoloner, som är svåra att bryta ner.
  • Tänk över förskrivningen av östrogenpreparat (som finns i p-piller med gestagen), då de har skadliga effekter på könsdifferentiering samt fertilitet hos vattenlevande ryggradsdjur. Diskutera gärna andra alternativ med patienten (exempelvis spiral).
  • Minska förskrivningen av diklofenak. Försök visar att diklofenakkoncentrationen i avloppsvatten leder till histologiska förändringar hos fiskar. Andra NSAID-preparat förefaller mindre farliga för miljön.
  • Begränsa användningen av bensodiazepiner (exempelvis oxazepam). I försök gav bensodiazepiner, i samma koncentrationer som uppmätts i naturen, kraftiga beteendeförändringar hos fisk. SSRI-preparat kan ge liknande effekter.
  • Välj pulverinhalator till patienter med astma/KOL. Pulverinhalatorn minskar koldioxidavtrycket med 200–400 kg CO2e/patient och år [3] (motsvarande en flygresa Stockholm–London tur och retur) jämfört med drivgasinhalatorn.

  Läkares förskrivningsmönster påverkar miljön. Vi hoppas att informationsskriften kan höja medvetenheten hos läkare, och även i övriga led i beslutskedjan, om vilka läkemedel vi använder." 

  https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2020/02/lakemedels-miljopaverkan-ingen-icke-fraga/

 • Den 4 juni hölls ett webbinarium om luftkvalitet och barns hälsa. Här kan du ta del av dokumentation från webbinariet.

  Barn kan inte påverka dagens miljöpolitik trots att de riskerar att drabbas mest av såväl klimatförändringar som luftföroreningar. Enligt nya mätningar av utomhusluften vid svenska förskolor når luftkvaliteten inte miljökvalitetsmålet för frisk luft. Samtidigt är barn särskilt känsliga för luftföroreningars skadliga hälsoeffekter, visar forskningen.

  Det här webbinariet ger ökad kunskap om luftkvalitet och barns hälsa. Vi ställer oss också frågan vad vi kan göra för att förbättra luftkvaliteten och diskuterar möjliga åtgärder.

  • Introduktion. Varför behöver vi bry oss om luft? Siiri Latvala, handläggare Naturvårdsverkets miljögiftsenhet.
  • Luft och barns hälsa. Varför är barn särskilt utsatta för luftföroreningar? Hur ser luftkvaliteten ut där barn vistas?  Ebba Malmqvist, docent, avdelningen för arbets- och miljömedicin, Lunds universitet.
  • Vad har vi för stöd i lagstiftningen för att nå en god luftkvalitet i barns utemiljöer? Henrik Larsson, handläggare Naturvårdsverkets luftenhet. 
  • Frågor och samtal

  Se webbinariet i efterhand här:

  https://www.youtube.com/watch?v=4PoMAghWDUA

  Här finns dokumentation från webbinariet:

  https://www.naturvardsverket.se/upload/kalendarium/Dokumentation/2021/Presentation_luft_barnshalsa.pdf

  https://www.naturvardsverket.se/Kalendarium/Dokumentation-fran-seminarier/Dokumentation-fran-webbinariet-om-luftkvalitet-och-barns-halsa_/

   

 • Lokalföreningen Läkare för Miljön Skåne tilldelades den 29 oktober Malmö Stads föreningspris 2021 för ideélla insatser för en hållbar stad!

  Så här lyder priskommitténs motivering:

  "Årets pris tilldelas Läkare för Miljön Skåne som uppmärksammar och upplyser om det viktiga sambandet mellan klimatomställning och hälsa på ett föredömligt sätt.

  Föreningen sprider kunskap som har potential att snabba på en förändring som är gynnsam för klimatet, individen och samhället genom att rikta strålkastarljuset mot gemensamma och personliga beteendeförändringar. Från effekterna av läkemedel på mark och miljö till en hållbar sjukvårdssektor gör föreningen en bred, betydande och informativ samhällsinsats."

  Malmö den 29 oktober 2021

  Simon Chrisander

  Kommunalråd och miljönämndens ordförande

   

 • Människan i klimatkrisens tid - hälsorisker, psykologiska hinder & motståndskraft. En specialrapport för Klimatriksdagen september 2021.

  I september 2022 lanserade Klimatriksdagen en rapport som belyser hälsorisker och psykologiska hinder i klimatkrisens tid, men också hur motståndskraft och engagemang för en omställning kan stärkas. Se bilaga. Rapporten är framtagen av psykologer, medlemmar i Klimatriksdagen, samt läkare, medlemmar i Läkare för Miljön.

  Med anledning av detta arrangerade Klimatriksdagen ett webbinarium den 22 september 2021 under rubriken "Människan i klimatkrisens tid – hälsorisker, psykologiska hinder och motståndskraft".

  En videoinspelning av webbinariet:

  https://www.youtube.com/watch?v=tJ_SJ26iiMs

 • Debattartiklar om miljögifter i avloppsslam av Bertil Hagström med flera i Aftonbladet och Aktuell Hållbarhet:

  A. Wijkman m fl, Aftonbladet 2020-03-05

  https://www.aftonbladet.se/debatt/a/OpJ5rO/lagg-inte-ut-giftigt-slam-pa-vara-akrar

  Replik från Återvinningsindustrierna och Svensk vatten, Aftonbladet 2020-03-06

  https://www.aftonbladet.se/debatt/a/opGKMa/slammet-pa-akrarna-kontrolleras-noga

  Slutreplik A. Wijkman m fl, Aftonbladet 2020-03-11

  https://www.aftonbladet.se/debatt/a/4q8xja/ni-saknar-valdigt-viktig-kunskap-om-miljogifter

  M. Hedenmark, B. Hagström & G. Lindgren, Aktuell hållbarhet 2022-02-16

  https://www.aktuellhallbarhet.se/alla-nyheter/debatt/replik-mejerinaringen-forstar-varken-sitt-ansvar-eller-sitt-eget-affarsintresse/

 • Caisa Laurell, forskar-ST i Arbets- och miljömedicin och Ramona Forsman, SYLF Västerbotten skrev fem motioner till SYLF FUM 2021. De flesta fick tyvärr avslag. Se motionerna i bifogad fil "Samlade motioner SYLF FUM 2021-3".

ORGANISATIONSNUMMER (Reg.no.) 80 24 00-2787
PLUSGIRO (Nordea postal bank account) 14 43 65-4
SWISH 123 458 57 09

© 2024 Läkare för Miljön
Logga in som administratör
Skicka ett meddelande