klimat och hälsa

 • Planetärt perspektiv på hälsa – viktigt att agera vist och långsiktigt

  Maria Wolodarski, överläkare, Tema cancer, Karolinska universitetssjukhuset; ordförande, Läkare för miljön; ordförande för arbetsgruppen för klimat, hälsa och hållbar sjukvård, Svenska läkaresällskapet
  Björn Fagerberg, professor emeritus, Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg; ledamot i arbetsgruppen för klimat, hälsa och hållbar sjukvård, Svenska läkaresällskapet
  Peter Stenvinkel, professor, överläkare, njurmedicinska kliniken, Karolinska universitetssjukhuset

  "Kunskapsområdet planetär hälsa beskriver människans störande inverkan på jordens klimat och olika ekosystem samt vilka följder den får för den globala folkhälsan. Begreppet myntades av Rockefeller Foundation och tidskriften Lancet 2015 och innebär att den mänskliga hälsan är beroende av det planetära tillståndet. Detta är ett nytt sätt att se på sjukdom och hälsa och ett snabbt växande internationellt forskningsfält. För att förstå och möta de utmaningar som finns inom området krävs ett tvärvetenskapligt samarbete över nations- och professionsgränser."

 • BERZELIUS SYMPOSIUM 105 · 21-22 SEPTEMBER 2022 PLANETARY HEALTH

  It is call connected - why saves the planet saves our health.

   

  Stort engagemang för en hållbar planet och hälsa

  https://www.sls.se/om-oss/aktuellt/publicerat/2022/stort-engagemang-for-en-hallbar-planet-och-halsa/

  Referat från symposium av C-G Elinder. Om planetens och vår hälsa – och hur de hänger ihop. Båda hotade! Sammanfattning på engelska då mötet var internationellt.
 • 9 sept Valet 2018: Brev till politiker

  Det är viktigare än någonsin att bevaka frågor om klimat och miljö inför valet.

  Styrelserna för Ingenjörer och Läkare för Miljön utformade därför ett brev som skickades till rikspolitikerna via föreningarnas ordföranden.
  Brev till riksdagspolitiker: Rikspolitikerbrev_180821.docx.

  Föreningarna utformade också ett brev riktat till kommunpolitiker, som medlemmar själva kunde ladda ner och skicka till politiker i sina egna kommuner.
  Brev till kommunpolitiker: Politikerbrev_kommuner_180821.docx.

  Över 40 brev skickades till riksdagspolitiker och omkring 50 brev till kommunpolitiker (Uppsala, Lund, Nacka, Härryda kommuner). Många av de som svarade var positiva till blocköverskridande samarbete.

 •  

  Caféafton Ekocentrum Göteborg den 3/4 2019:

  Vad ska vi äta som är bäst för hälsan och miljön och hur ska det gå att få till det?

  Föreläsningsbilder.

 •  

  DN DEBATT 6/5. En artikel skriven av några av våra medlemmar i DN debatt: "Klimatförändringar och fetma delar av samma epidemi". 

  I januari publicerades en omfattande rapport: ”The global syndemic of obesity, undernutrition, and climate change: the Lancet commission report”. Rapportens nyckelbudskap är att fetma, undernäring samt klimatförändringar som breder ut sig syndemiskt är ett av vår tids största hot mot människors hälsa och överlevnad. 

  Det är uppenbart att fetma och undernäring hänger ihop med klimatförändringar. Dessa tre fenomen uppträder samtidigt i tid och rum och har många gemensamma orsaker och förstärker dessutom varandra. Vi behöver en omställning till ett mer hållbart jordbruk och en förändrad livsmedelsproduktion, skriver fyra företrädare för Läkare för miljön. Författarna är Maria Wolodarski, Ellinor Berg, Björn Fagerberg och Staffan Mårild.

  Läs hela artikeln här: https://www.dn.se/debatt/klimatforandring-och-fetma-delar-av-samma-epidemi/

   

   

   

 • Basfakta om klimatkrisen

  En informationsfilm om klimatkrisen med meteorolog Martin Hedberg har spelats in på initiativ av Läkare för Miljön Gävleborg. Filmen är producerad av Johannes Ridderstedt och Daniel Mollberg.

  Filmen är producerad för Läkare för Miljön och får delas fritt. Den kan med fördel visas t ex på arbetsplatsmöten. Som stöd för de som visar filmen finns också en frågebank.

 • Pressmeddelande 11.10.2016

  Snabba klimatförändringar kommer att leda till ökad brist på mat, bränsle, energi och djurfoder i enorma gles- och landsbygdsområden i östra och södra Afrika. Det visar en tvärvetenskaplig studie från Lunds universitet.

 •  

  Film från Svenska Läkaresällskapet om Berzeliussymposiet Planetär hälsa 21-22 september:

  https://static.kitcdn.se/cws/2022/07/bz105-2022-07-12-08_25_13.mp4

 • Författare: Björn Fagerberg  

  Under hösten 2015 beslöt styrelsen att ta fram ett föreläsarpaket av bilder på temat klimat och hälsa. Syftet var tvåfaldigt: Dels ville vi tillsammans göra en kunskapsinventerering, dels göra tillgängligt ett bibliotek av bilder för föreläsningar.  

 • Fridays for Future               
   
  demonstrationen i Göteborg den 27 september för klimatet, med marsch från Bältesspännarparken slutade vid Gustav Adolfs torg. Vi samlades vid 15- tiden för avmarsch kl 15.30.
   
  Polisen rapporterade tidigt att ca 700 personer samlats i hällande regn. Vi tyckte vi var betydlig fler 1000 eller flera 1000. Den slutliga uppskattningen landade vid 4 000-10 000. Att få igång 10000 i ordnad förflyttning blir utsträckt både i tid och rum. Först framåt 16.30 var huvuddelen på plats.  Trafiken stod helt still under någon timme.
   
  Från scenen hörde vi en yngling, Simon, som fyllde 18 år på dagen tala i sann Greta-anda.  Johan Ehrenberg, ETC, som hade avvikit från biblioteksmässan, stod för hopp och tilltro till vår vilja och förmåga till förändring. Vi fick också höra skönsång av Annika Norlin.
  När det sen rapporterades att 6 000 000 människor deltagit i strejker över hela jorden, då kändes det stort.
   
  Vi i Ingenjörer och Läkare för Miljön vill tacka alla som var med och stöttade vår marsch för klimatet. Egentligen är det så mycket mer, en marsch för hållbar utveckling, minskad resursanvändning och ändrad livsstil.
 • The Lancet Commission report: The Global Syndemic of Obesity, Undernutrition and Climate Change av Boyd Swinburn et al publicerades online 27 januari 2019. 

  Maria Wolodarski m fl refererade till Lancet-artikeln i sin debattartikel i DN Debatt. https://www.dn.se/debatt/klimatforandring-och-fetma-delar-av-samma-epidemi/

  Dietist Maria Magnusson från VG region har nu gjort en översättning till svenska av Lancet-artikeln. Hon har varit i kontakt med Boyd Swinburn (huvudförfattaren) och har tillåtits göra och sprida denna översättning. 

 • Den senaste klimatrapporten ger lite avtryck. Allt fler börjar, sent omsider, få upp ögonen för vad som håller på att hända. Läs intervjuerna med Läkarförbundets ordförande Marie Wedin och LfM:s ordförande Ingrid Eckerman i Läkartidningen 4.10.2013! 
 • Klimat och hälsa - en ny rapport från Sahlgrenska akademin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, i samarbete med Sveriges Läkarförbund, Svenska Läkaresällskapet, Läkare för Miljön m fl. 

   

 • Klimat och miljö - en viktig del av hälso- och sjukvårdens hållbarhet.

  Tvärprofessionellt samarbete – en effektivare väg framåt?

  Webinar 2021-11-10 kl 15:00-16:30

  Nätverket för regionernas miljöchefer och Läkare för Miljön

  Hälso- och sjukvården utmaningar kan fångas in med hållbarhetskonceptets sociala, ekologiska och ekonomiska dimensioner. Samtliga svenska regioner står idag inför utmaningen att ställa om hälso- och sjukvården för att möta framtidens förändrade behov av välfärdstjänster med begränsade resurser. Samtidigt utgör klimatförändringen det största hotet mot den globala hälsan. Sjukvården är både en del av problemet, genom att globalt släppa ut mer växthusgaser än den omdebatterade cementindustrin, men är också en del av lösningen genom att hantera hälsoproblem orsakade av klimatförändringen. 

  För hälso- och sjukvården, med alla sina emissioner från många källor, gäller nu utmaningen att definiera de egna målen och införliva dem i verksamheten för att bidra till de nationella målen. Hushållning med resurser och smartare organisation är de viktigaste åtgärderna, förutom användning av fossilfria material och transporter.

                             Inom Läkare för Miljön, som är associerad till Läkarförbundet och Läkarsällskapet, finns lokalföreningar i ett tiotal regioner. Under senare år har det i denna förening växt upp en gräsrotsrörelse av unga läkare som är djupt engagerade i sjukvårdens ansvar i dessa framtidsfrågor och ser att läkarprofessionen har en viktig roll i omställningen.

                             Syftet med detta web-möte är att i en dialog, som inbegriper både bottom-up och top-down perspektiv, samla sjukvårdchefer, miljöchefer och läkare som representerar Läkare för Miljön  från olika regioner för att diskutera dessa frågor. Syftet är att försöka hitta en gemensam plattform för att identifiera användbara övergripande mål och samarbeten för att stärka sjukvårdens roll i ett fossilfritt Sverige.

                             Deltagare är från Region Gävleborg:Johan Kaarme, Hälso och sjukvårdsdirektör, Susanna Andersson, Miljöchef, Ingrid Mobacke, ST-läkare röntgen Gävle, Frida Ridderstedt, ST-läkare ÖNH-kliniken Hudiksvall. Från Region Östergötland kommer Ninnie Borendal Wodlin, Vårddirektör, Emma Lewau, Verksamhetschef hållbarhet, Sandra Isaksson, överläkare anestesi/IVA Vrinnevisjukhuset Norrköping. Dessutom deltar Lars Berko, ordförande för Nätverket för regionernas miljöchefer och Maria Wolodarski, onkologöverläkare från KS och ordförande för Läkare för Miljön. Moderator är Charlotta Brask, utvecklingsdirektör i Botkyrka kommun.

  För den som är intresserad av att komma kontakt med andra deltagare i webinaret kan uppgifter om namn, befattning, arbetsplats och e-postadress skickas till under ämnet Hållbarhet. En sammanställning av dessa uppgifter skickas sedan ut till alla som anmält detta intresse.

  För eventuella frågor, kontakta Björn Fagerberg (epostadress ovan).

  Rapport från webinar och PPT bilder, se bilagor!

 • Att Sveriges Läkarförbund börjar titta på miljöns betydelse för hälsan märks inte minst i Läkartidningen. En arbetsgrupp för klimat och hälsa har inrättats. LfM:s representant är Björn Fagerberg, som varit mycket drivande. En annan ledamot är Sofia Lindegren, AT-läkare som just blivit invald i LfM:s styrelse.

 •  

  Artikel i Dagens Arena av Maria Wolodarski och Gösta Alfvén

 • Kolinlagring för bördigheten och klimatet

  Caféafton 2019-11-13, kl 18.00-19.30, mingel från kl 17.30

  Plats: Ekocentrum, Aschebergsgatan 44, Göteborg

 •  

  Ljungskile 2016

  Från vänster Björn Fagerberg, Anna-Carin Olin, Lars Barregård, Laura MacLachlan 

  Författare Björn Fagerberg.

  Den 19 maj genomfördes en heldagsutbildning för 45 ST-läkare inom primärvården från Fyrbodal (Trollhätte-Vänersborgsområdet, Norra Bohuslän, Dalsland).

 •  

  Föreläsningsbilder till Läkartidningens seminarium om Hållbar sjukvård 2019-03-26.

  Seminariet utgick för Läkartidningens temanummer om Hållbar sjukvård 27 febr, 2019 ( http://www.lakartidningen.se/Sok-arkiv/?f=g:Tema%20H%C3%A5llbar%20sjukv%C3%A5rd&s=dd )

   

 • DN kultur 15.3.2012 sid 21 i pappersupplagan refererar till denna artikel (publicerad 25.10.2011) i rutor om kost och miljö. Tyvärr har det uppfattats som att författaren utan kommentarer rekommenderar medelhavskost.

  De viktigaste kostråden hur hälso- respektive miljö- och klimatsynpunkt är:

  - Rör på dig mycket och undvik tomma kalorier från fasta och flytande födoämnen.

  - Var återhållsam med rött kött.

  Den idag populära bantningskosten LCHF (lågt innehåll av kolhydrater, högt innehåll av fett) har ju av medicinsk expertis avfärdats som kost lämplig på befolkningsnivå. Det finns studier som tyder på ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar vid långvarig användning. Den har dessutom en negativ effekt på miljön.


ORGANISATIONSNUMMER (Reg.no.) 80 24 00-2787
PLUSGIRO (Nordea postal bank account) 14 43 65-4
SWISH 123 458 57 09

© 2024 Läkare för Miljön
Logga in som administratör
Skicka ett meddelande