klimat och sjukvård

 • Glas Toolkit är ett primärvårdsprojekt från Irland inom Planetary Health. Det är en guide för primärvårdsläkare att arbeta mer hållbart både på sin egen arbetsplats och i rådgivning till patienter. Den presenterades i samband med den europeiska WONCA kongressen. Se bifogad fil.
 • Hållbar sjukvård – från koncept till klinisk praxis

  Webinarserie från Svenska Läkaresällskapet i samarbete med LfM

  November 2020 - januari 2021

  En uppdatering av området Hållbar sjukvård (internationellt perspektiv från England, nationellt, SKR, lokalt), goda exempel på kliniknivå och möjlighet till nätverksbyggande kontakter

  Alla fyra delarna kan fortfarande ses på youtube:

   

  Länkar till de olika delseminarierna:

  del 1

  https://www.youtube.com/watch?v=_SXNXGGAoTY&t=77s

  del 2

  https://www.youtube.com/watch?v=YVBQCLMntrU

  del 3

  https://www.youtube.com/watch?v=JL45cqQ4sQk

  del 4

  https://www.youtube.com/watch?v=lgZnwvHMFR4

 • Tidigare publicerad i Moderna Läkare 1/2012.

  Människan har alltid påverkat naturen. Ibland har det varit till fördel. I Sverige var det det gamla jordbrukslandskapet, utvecklat under tusentals år, som hade den största biodiversiteten. Andra gånger har det lett till katastrofer. På Påskön gick man hårt åt palmskogen. Vid en viss punkt nåddes tipping point, dvs. förändringen gick inte längre att hejda. Ett systemskifte inträffade, en oåterkallelig förändring av det ekologiska systemet. Jordbruket försämrades och i brist på båtar kunde man inte fiska. En utvecklad kultur raserades och befolkningen minskade.

 • Svenska Läkaresällskapet lanserar Hållbarhetsguide för läkare

  I samband med att Svenska Läkaresällskapet arrangerade ett Berzelius symposium om planetär hälsa den 21–22 september 2022 lanserades en Hållbarhetsguide med tips och inspiration för att optimera läkares miljö- och klimathänsyn i det kliniska arbetet.

  – Hälso- och sjukvården har en nyckelroll i samhällets anpassning till klimatkrisen och kan som vetenskapsbaserad verksamhet bidra till en snabb omställning, säger Tobias Alfvén, ordförande i SLS. Som läkarkårens vetenskapliga organisation tar vi ansvar genom att stimulera ökad forskning inom området, sprida kunskap och upplysa om klimatförändringarnas påverkan på vår hälsa och agera för en mer hållbar hälso- och sjukvård. Med Hållbarhetsguiden hoppas vi inspirera fler kollegor till att verka för minskat klimatavtryck i den kliniska verksamheten.

  SLS Hållbarhetsguide bygger på ett kunskapsunderlag som är framtaget av Ida Persson Cofina på uppdrag av SLS arbetsgrupp för klimat, hälsa och hållbar sjukvård och utgår från tre övergripande principer som identifierats som avgörande för att klara omställningen till framtidens hållbara hälsosystem:

  1.

  Investera i sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande insatser för att minska
  befolkningens vårdbehov.

  2.

  Undvik överflödiga utredningar och behandlingar, vilka riskerar att skada mer än de gör nytta.

  3.

  Minska miljö- och klimatavtryck från vårdprocesser, läkemedel och material.

 •  

  MOT KLIMATKATASTROF – VAD KAN SJUKVÅRDEN GÖRA?

  IDÉ- OCH PLANERINGSMÖTE

  Preliminär inbjudan

   

  Bästa miljövänner!

  Till hösten planerar Läkare för Miljön att samla alla goda krafter för att se hur vi kan komma vidare i det viktiga arbetet mot en miljökatastrof och speciellt vad vi i sjukvården kan bidra med. Vi har nu kommit så långt i planeringen att vi har lokal, tidpunkt och ett preliminärt program (se bilaga).

  Vi vill därför undersöka intresset bland medlemmarna och andra intresserade inom sjukvården.

  Seminariet är gratis och föreningen står för kaffe och enkel lunch medan deltagarna står för resor och eventuellt logi.

  Preliminär (icke bindande) anmälan via mejl före 20/6 till  eller

  Definitivt program och inbjudan skickas ut i augusti.

  Välkommen till ett angeläget möte efter sommaren,

  Sven Blomqvist

  Ordf. Läkare för Miljön

 •  

  MOT KLIMATKATASTROF - VAD KAN SJUKVÅRDEN GÖRA?

  IDÈ- OCH PLANERINGSMÖTE 2019-10-05

   

  Under det senaste året har engagemanget i klimatfrågan exploderat också inom hälso- och sjukvården. Läkare för Miljön har i många år arbetat för dessa frågor och lokalföreningar till LfM startas i olika delar av landet. Nu har det också uppstått nya initiativ som #doctorsforfuture och enskilda läkare på vårdcentraler och sjukhus uttrycker sin frustration över att inte klimat- och hållbarhetsfrågor uppmärksammas mer. Många eldsjälar gör ett viktigt arbete och behöver nätverksstöd.

  Efter Läkartidningens tema om Hållbar sjukvård har detta stegrande engagemang blivit än mer tydligt.

  Utmaningen är att skapa ett forum för detta engagemang och undersöka om och hur det går att samverka och hitta former för framtida aktiviteter som verkligen kan stimulera utvecklingen mot ett fossilfritt samhälle och en hållbar hälso- och sjukvård.

  Syftet är att lördagen 191005 genomföra ett heldagsmöte för att komma fram till en planering av aktiviteter under det kommande året. Målgruppen för mötet är styrelseledamöter, representanter för lokalföreningar i LfM och intresserade medlemmar i LfM. Deltagande är kostnadsfritt inklusive lunch och kaffe. Deltagarna får stå för egna resekostnader.

  TID:   

  Lördag 5 oktober 9- 16.Kaffe serveras från 8.30.

  PLATS:

  Samlingslokalen, Tullgårdsgatan 36, Norra Hammarbyhamnen, Stockholm.

  PROGRAM

  1. 9.00 Välkommen (Sven Blomqvist)
  2. 9.10 Vi presenterar oss för varandra
  3. Bakgrund: Problemområde och vad vi hittills gjort
  • · 9.30 Klimatutmaningen ur medicinsk synvinkel (Sofia Hammarstrand)
  • · 9.45 Hållbar sjukvård (Björn Fagerberg)
  • · 10.00 Klimatförändring, fetma, malnutrition (Staffan Mårild)

  10.15 Pausgymnastik

  1. Fortsatt bakgrund med lägesbeskrivning från:
  • · 10.30 Lokalavdelningen i Värmland (Klaus Stein)
  • · 10.45 #doctorsforfuture (Sigrid Hammarqvist)
  • · 11.00 Övriga lokalavdelningar
  • · 11.15 Andra aktörer och initiativ.

   

  12-13 Lunch

  1. 13.00 Samarbete med studentorganisationer (Vindar Fritzell)
  1. 13.15 Vad ska vi göra? Öppet forum.

  Vi delar upp oss i fyra arbetsgrupper och släpper fram alla idéer som kommer upp och diskuterar sedan förslagen i gemensam grupp för att komma fram till vad som är högst prioriterat, möjligt att göra och vilka samarbeten som kan startas

   

  14.30-15 Pausgymnastik. Frukt/kaffe

  1. 15.00 Hur går vi vidare?
  • · Samarbetsformer inom LfM.
  • · Vem gör vad
  • · Tidplan
  • · Uppföljning
  1. 15.30 Initiera ett nationellt möte om Hållbar sjukvård 2020:

  SKL, många regioner och ledningsstrukturer inom sjukvården, inklusive linjechefer saknar ofta medvetande om och målinriktat intresse för dessa frågor. Det finns därför ett behov av att utveckla nätverk, samla och utbyta erfarenheter för att effektivisera den fortsatta utvecklingen. En viktig aspekt att lyfta fram är att klimatsmart sjukvård är effektiv i termer av patienttid, kostnader, resursåtgång.

  LfM har nu byggt upp tillräckligt med nätverk och kunskaper för att kunna fungera som initiativtagare för ett nationellt möte under 2020. Arbetstiteln kunde vara Klimatsmart hållbar sjukvård i Sverige. Ett sådant möte skulle kunna organiseras i samarbete med t ex SLF, SLS, kanske någon region. Skapa en arbetsgrupp för att driva frågan vidare?

  1. 15.50 Sammanfattning(Maria Wolodarski).

   

  1. 16.00 Slut

   

   

  Styrelsen

  Läkare för Miljön

  Kontaktperson och anmälan om deltagande (se anmälningsblankett):

  Sven Blomqvist,

  Ordförande LfM

  info@lakareformiljon

                         

 • Klimat och hälsa - en ny rapport från Sahlgrenska akademin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, i samarbete med Sveriges Läkarförbund, Svenska Läkaresällskapet, Läkare för Miljön m fl. 

   

 • Klimat och miljö - en viktig del av hälso- och sjukvårdens hållbarhet.

  Tvärprofessionellt samarbete – en effektivare väg framåt?

  Webinar 2021-11-10 kl 15:00-16:30

  Nätverket för regionernas miljöchefer och Läkare för Miljön

  Hälso- och sjukvården utmaningar kan fångas in med hållbarhetskonceptets sociala, ekologiska och ekonomiska dimensioner. Samtliga svenska regioner står idag inför utmaningen att ställa om hälso- och sjukvården för att möta framtidens förändrade behov av välfärdstjänster med begränsade resurser. Samtidigt utgör klimatförändringen det största hotet mot den globala hälsan. Sjukvården är både en del av problemet, genom att globalt släppa ut mer växthusgaser än den omdebatterade cementindustrin, men är också en del av lösningen genom att hantera hälsoproblem orsakade av klimatförändringen. 

  För hälso- och sjukvården, med alla sina emissioner från många källor, gäller nu utmaningen att definiera de egna målen och införliva dem i verksamheten för att bidra till de nationella målen. Hushållning med resurser och smartare organisation är de viktigaste åtgärderna, förutom användning av fossilfria material och transporter.

                             Inom Läkare för Miljön, som är associerad till Läkarförbundet och Läkarsällskapet, finns lokalföreningar i ett tiotal regioner. Under senare år har det i denna förening växt upp en gräsrotsrörelse av unga läkare som är djupt engagerade i sjukvårdens ansvar i dessa framtidsfrågor och ser att läkarprofessionen har en viktig roll i omställningen.

                             Syftet med detta web-möte är att i en dialog, som inbegriper både bottom-up och top-down perspektiv, samla sjukvårdchefer, miljöchefer och läkare som representerar Läkare för Miljön  från olika regioner för att diskutera dessa frågor. Syftet är att försöka hitta en gemensam plattform för att identifiera användbara övergripande mål och samarbeten för att stärka sjukvårdens roll i ett fossilfritt Sverige.

                             Deltagare är från Region Gävleborg:Johan Kaarme, Hälso och sjukvårdsdirektör, Susanna Andersson, Miljöchef, Ingrid Mobacke, ST-läkare röntgen Gävle, Frida Ridderstedt, ST-läkare ÖNH-kliniken Hudiksvall. Från Region Östergötland kommer Ninnie Borendal Wodlin, Vårddirektör, Emma Lewau, Verksamhetschef hållbarhet, Sandra Isaksson, överläkare anestesi/IVA Vrinnevisjukhuset Norrköping. Dessutom deltar Lars Berko, ordförande för Nätverket för regionernas miljöchefer och Maria Wolodarski, onkologöverläkare från KS och ordförande för Läkare för Miljön. Moderator är Charlotta Brask, utvecklingsdirektör i Botkyrka kommun.

  För den som är intresserad av att komma kontakt med andra deltagare i webinaret kan uppgifter om namn, befattning, arbetsplats och e-postadress skickas till under ämnet Hållbarhet. En sammanställning av dessa uppgifter skickas sedan ut till alla som anmält detta intresse.

  För eventuella frågor, kontakta Björn Fagerberg (epostadress ovan).

  Rapport från webinar och PPT bilder, se bilagor!

 •  

  Föreläsningsbilder till Läkartidningens seminarium om Hållbar sjukvård 2019-03-26.

  Seminariet utgick för Läkartidningens temanummer om Hållbar sjukvård 27 febr, 2019 ( http://www.lakartidningen.se/Sok-arkiv/?f=g:Tema%20H%C3%A5llbar%20sjukv%C3%A5rd&s=dd )

   

 • NÄTVERK

  Health Care Without Harm är en organisation som arbetar för att hälso- och sjukvården ska minska sin miljöpåverkan.

  Global Green and Healthy Hospitals  Ett nätverk som arbetar mot 10 mål

  Miljöstyrningsrådet - vägledning för hållbar upphandling


  LÄSVÄRT

  Sustainable Health Care Project  Länksamling om grön sjukvård

  5 to survive En serie "mini-dokument" om hur personal i sjukvården kan bidra till en mer hållbar sjukvård.

  Främja hälsa - en nyckel till hållbar utveckling. Introduktion(28 sid). Johan Hallberg (tidigare ordförande i LfM), Landstinget Dalarna 2010

  Främja hälsa - en nyckel till hållbar utveckling (344 sid). Johan Hallberg, Landstinget Dalarna 2010

  Läkaren som talar om hållbar medicin  Läkartidningen 45/2009

  First, do no harm:
  The best way to make hospitals green is to keep people out of themThe Economist online 2.3.2010

  Beyond Climate Focus and Disciplinary Myopia. The Roles and Responsibilities of Hospitals and Healthcare Professionals. Int. J. Environ. Res. Public Health 2009, 6(3)

  "Beyond take back: getting drugs out of our water" HCWH Europe Newsletter Oct-Dec 2008.

  "Do we really need silver in health care?" Läs denna och andra artiklar i HCWH Europe Newsletter April-June 2008.

  "Sjukvårdens ekologiska fotavtryck". Nyhetsbrevet 2-3/2007.

  Tema "Sjukvård som inte skadar". Nyhetsbrevet 4/2006. • Lokalföreningen Läkare för Miljön Skåne tilldelades den 29 oktober Malmö Stads föreningspris 2021 för ideélla insatser för en hållbar stad!

  Så här lyder priskommitténs motivering:

  "Årets pris tilldelas Läkare för Miljön Skåne som uppmärksammar och upplyser om det viktiga sambandet mellan klimatomställning och hälsa på ett föredömligt sätt.

  Föreningen sprider kunskap som har potential att snabba på en förändring som är gynnsam för klimatet, individen och samhället genom att rikta strålkastarljuset mot gemensamma och personliga beteendeförändringar. Från effekterna av läkemedel på mark och miljö till en hållbar sjukvårdssektor gör föreningen en bred, betydande och informativ samhällsinsats."

  Malmö den 29 oktober 2021

  Simon Chrisander

  Kommunalråd och miljönämndens ordförande

   

 • Läkare för Miljön

  MOT KLIMATKATASTROF – VAD KAN SJUKVÅRDEN GÖRA?

  Idé och planeringsmöte 191005

  Rapport från mötet - se bilagor

 •  

  Idé- och planeringsmötet LfM 2019-10-05

  Mot klimatkatastrof - vad kan sjukvården göra?

  Rapport från mötet och bilagor

 •  

  Onkologer i Sverige!

  Kolla projektet "Tåg till ESMO för klimatet" september 2019. Tåget avgår från Uppsala tisdagen den 24/9 och fortsätter till Stockholm - Lund - Hamburg - Karlsruhe - Paris (övernattning) - Barcelona. Framme i Barcelona torsdagen den 26/9. Initiativtagare Joakim Crona, ST-läkare onkologen Uppsala.

  Se bifogad annons för preliminär tidtabell!

 • Sjukhusläkaren nr 6 2022

  Temanummer "Tid för klimatet"

  "Allt är sammanlänkat." "Det som räddar vår planet räddar vår hälsa."

  Ledaren: "Läkarkåren kan med bärkraft av sitt kunnande och inflytande dra sitt strå till folkhälsoarbetet."

  - 31 sidor om sjukvårdens roll

  - Forskarnas svar

  - Det gör regionerna

  Se temanumret som bilaga!

 • Vårdförbundets medlemstidning Vårdfokus har under 2021 och 2022 en artikelserie om Vården och klimatet.

  Kortare pollenpaus gör livet svårare för barn med allergi - https://www.vardfokus.se/nyheter/kortare-pollenpaus-gor-livet-svarare-for-barn-med-allergi/

  Hon håller koll på pollenhalten - https://www.vardfokus.se/nyheter/hon-haller-koll-pa-pollenhalten/

  Sjuksköterskan: ”Facket borde sätta press i klimatfrågan” - https://www.vardfokus.se/nyheter/sjukskoterskan-facket-borde-satta-press-i-klimatfragan/

  Så minskade de miljösvinnet – använder mindre plast på operation - https://www.vardfokus.se/nyheter/sa-minskade-de-miljosvinnet-anvander-mindre-plast-pa-operation/

  Sjuksköterska ställde om – blev miljörebell - https://www.vardfokus.se/nyheter/sjukskoterska-stallde-om-blev-miljorebell/

  Enkät: Vad gör ni för klimatet på din arbetsplats? - https://www.vardfokus.se/nyheter/enkat-vad-gor-ni-for-klimatet-pa-din-arbetsplats/

  WHO: Så måste världens ledare tackla klimatkrisens hälsoeffekter - https://www.vardfokus.se/nyheter/who-sa-maste-varldens-ledare-tackla-klimatkrisens-halsoeffekter/

  ICN: Klimatförändringarna är en hälsofråga - https://www.vardfokus.se/nyheter/icn-klimatforandringen-ar-en-halsofraga/


ORGANISATIONSNUMMER (Reg.no.) 80 24 00-2787
PLUSGIRO (Nordea postal bank account) 14 43 65-4
SWISH 123 458 57 09

© 2024 Läkare för Miljön
Logga in som administratör
Skicka ett meddelande