östersjön

  • Vi lever i Antropocen - en jord där alla ekosystem påverkats av människan. Under jordbrukstiden i Sverige, från stenåldern och fram till första halvan av 1900-talet, har vi visserligen utrotat bison, varg mm, men också bidragit till biologisk mångfald i våra hagar, betade skoga och åkerdiken. Men idag tycks vår påverkan enbart vara destruktiv. Minskad biologisk mångfald kommer kanske i det långa loppet att slå tillbaka på oss själva.

  • Östersjöns problem och lösningar. Vår historia och framtid.


    Östersjön är ett av världens mest förorenade hav. Hur blev det så? 90 miljoner människor lever runt östersjön. Vi är inte större miljöskurkar än andra, men vi har hittills ej levt tillräckligt medvetet. Det är också ett extra känsligt innanhav. De tre största problemen är övergödning, miljögifter och överfiske och till det kommer klimatförändringen som försvårar tillfrisknandet. Jordbruket står för huvuddelen av övergödningen men även utsläpp från avlopp bidrar (beroende på bristfällig avskiljning av näringsämnen). Källa: J. Rockströms inledning till Johan Tells bok: 50 sätt att rädda Östersjön.

    Läs hela rapporten här

ORGANISATIONSNUMMER (Reg.no.) 80 24 00-2787
PLUSGIRO (Nordea postal bank account) 14 43 65-4
SWISH 123 458 57 09

© 2024 Läkare för Miljön
Logga in som administratör
Skicka ett meddelande