startsidan

 • LfM ordförande Maria Wolodarski medverkade i Almedalen 2023 när Statens medicin-etiska råd (SMER) anordnade etiksamtal om klimatomställningen och konsekvenser i vården. Se hela samtalet på länken nedan:

  https://smer.se/2023/06/30/smer-i-almedalen-2023-klimatomstallningen-konsekvenser-och-etiska-dilemman-i-halso-och-sjukvarden/

 • Kallelse till årsmöte 2023

  Den 18/3 kl 13 äger årsmötet rum. Eftersom det numera är krav på uppkoppling för de som inte kan närvara fysiskt har vi i år förlagt mötet till Läkarförbundet, Villagatan 5 i Stockholm. Efter årsmötesförhandlingarna blir det föreläsning och diskussion med dietister (bl a Anna Stubbendorf som deltog i BZ 105) som LfMs kostgrupp samarbetar med. Hur kan vi som läkare använda kosten för att förbättra patienternas hälsa och miljön?

  Därefter kaffe i klubbvåningen (länk) med fortsatta diskussioner om bl a LfMs framtida inriktning och verksamhet. För de som önskar finns även möjlighet att äta gemensam lunch på en närbelägen restaurang före årsmötet.

  Även om det således finns möjlighet att delta i mötet digitalt så är ju ett möte på plats mest värdefullt. Föreningen kan därför ge resebidrag till deltagare utanför huvudstaden.

  Detta är kallelse till årsmötet som enligt stadgarna skall ske en månad före mötet. Anmälan om deltagande till Sven Blomqvist () senast 4/3. Handlingar till mötet (dagordning, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och ekonomisk redogörelse) kommer att läggas ut på hemsidan (lakareformiljon.se).

  Välkomna önskar Styrelsen

   

 • LfMs årsmöte ägde rum mars 2024 kl 11.30 på Läkarförbundet Villagatan 5 i Stockholm. Här finns dokument inför årsmötet och inom kort läggs protokollet upp här också.
 • Årsredovisning LfM 2018.pdf
 • Den 26/9 publicerades Dagens Nyheter en debattartikel om avloppsslam av Bertil Hagström, Magnus Hedenmark, Karl-Henrik Robért och Anders Wijkman.

  Svårnedbrytbara kemikalier som PFAS breder ut sig i vår miljö och utgör en växande hälsofara. Ett skäl är att förorenat avloppsslam från reningsverk sprids som gödningsmedel på jordbruksmark, vilket är ett resultat av vilseledande marknadsföring. Detta är antingen ett kunskapsmässigt eller moraliskt totalhaveri, skriver fyra miljödebattörer.

  Ingenjörer för miljön och Läkare för miljön har nyligen anmält Svenskt vatten till Konsumentverket för vilseledande marknadsföring av ”kvalitetsslammet” Revaq. Nu förväntar vi oss att bönderna och politikerna också tar ansvar för kommande generationer. Tiden har kommit för att ta kemikaliefrågan på största allvar.

  https://www.dn.se/debatt/avloppsslam-med-miljogift-maste-bort-fran-akrarna/

 • Globala och miljömedierade effekter på neurohälsa

  Valbar/fristående kurs vid Uppsala Universitet vecka 41-45

  Det mesta undervisas digitalt, på Zoom, och med flexibelt schema.

  Affischen riktar sig till läkarstudenter på T 11, men vi tar in studenter med annan vårdutbildning, annan naturvetenskaplig bakgrund, samt givetvis alla färdiga läkare som vill förkovra sig.

  https://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kursplan/?kpid=42077&list=31455&lasar=20%2F21&typ=1

 • BERZELIUS SYMPOSIUM 105 · 21-22 SEPTEMBER 2022 PLANETARY HEALTH

  It is call connected - why saves the planet saves our health.

   

  Stort engagemang för en hållbar planet och hälsa

  https://www.sls.se/om-oss/aktuellt/publicerat/2022/stort-engagemang-for-en-hallbar-planet-och-halsa/

  Referat från symposium av C-G Elinder. Om planetens och vår hälsa – och hur de hänger ihop. Båda hotade! Sammanfattning på engelska då mötet var internationellt.
 • 9 sept Valet 2018: Brev till politiker

  Det är viktigare än någonsin att bevaka frågor om klimat och miljö inför valet.

  Styrelserna för Ingenjörer och Läkare för Miljön utformade därför ett brev som skickades till rikspolitikerna via föreningarnas ordföranden.
  Brev till riksdagspolitiker: Rikspolitikerbrev_180821.docx.

  Föreningarna utformade också ett brev riktat till kommunpolitiker, som medlemmar själva kunde ladda ner och skicka till politiker i sina egna kommuner.
  Brev till kommunpolitiker: Politikerbrev_kommuner_180821.docx.

  Över 40 brev skickades till riksdagspolitiker och omkring 50 brev till kommunpolitiker (Uppsala, Lund, Nacka, Härryda kommuner). Många av de som svarade var positiva till blocköverskridande samarbete.

 •  

  Caféafton Ekocentrum Göteborg den 3/4 2019:

  Vad ska vi äta som är bäst för hälsan och miljön och hur ska det gå att få till det?

  Föreläsningsbilder.

 •  

  DN DEBATT 6/5. En artikel skriven av några av våra medlemmar i DN debatt: "Klimatförändringar och fetma delar av samma epidemi". 

  I januari publicerades en omfattande rapport: ”The global syndemic of obesity, undernutrition, and climate change: the Lancet commission report”. Rapportens nyckelbudskap är att fetma, undernäring samt klimatförändringar som breder ut sig syndemiskt är ett av vår tids största hot mot människors hälsa och överlevnad. 

  Det är uppenbart att fetma och undernäring hänger ihop med klimatförändringar. Dessa tre fenomen uppträder samtidigt i tid och rum och har många gemensamma orsaker och förstärker dessutom varandra. Vi behöver en omställning till ett mer hållbart jordbruk och en förändrad livsmedelsproduktion, skriver fyra företrädare för Läkare för miljön. Författarna är Maria Wolodarski, Ellinor Berg, Björn Fagerberg och Staffan Mårild.

  Läs hela artikeln här: https://www.dn.se/debatt/klimatforandring-och-fetma-delar-av-samma-epidemi/

   

   

   

 • Basfakta om klimatkrisen

  En informationsfilm om klimatkrisen med meteorolog Martin Hedberg har spelats in på initiativ av Läkare för Miljön Gävleborg. Filmen är producerad av Johannes Ridderstedt och Daniel Mollberg.

  Filmen är producerad för Läkare för Miljön och får delas fritt. Den kan med fördel visas t ex på arbetsplatsmöten. Som stöd för de som visar filmen finns också en frågebank.

 • The Lancet Commission report: The Global Syndemic of Obesity, Undernutrition and Climate Change av Boyd Swinburn et al publicerades online 27 januari 2019. 

  Maria Wolodarski m fl refererade till Lancet-artikeln i sin debattartikel i DN Debatt. https://www.dn.se/debatt/klimatforandring-och-fetma-delar-av-samma-epidemi/

  Dietist Maria Magnusson från VG region har nu gjort en översättning till svenska av Lancet-artikeln. Hon har varit i kontakt med Boyd Swinburn (huvudförfattaren) och har tillåtits göra och sprida denna översättning. 

 • Hållbar sjukvård – från koncept till klinisk praxis

  Webinarserie från Svenska Läkaresällskapet i samarbete med LfM

  November 2020 - januari 2021

  En uppdatering av området Hållbar sjukvård (internationellt perspektiv från England, nationellt, SKR, lokalt), goda exempel på kliniknivå och möjlighet till nätverksbyggande kontakter

  Alla fyra delarna kan fortfarande ses på youtube:

   

  Länkar till de olika delseminarierna:

  del 1

  https://www.youtube.com/watch?v=_SXNXGGAoTY&t=77s

  del 2

  https://www.youtube.com/watch?v=YVBQCLMntrU

  del 3

  https://www.youtube.com/watch?v=JL45cqQ4sQk

  del 4

  https://www.youtube.com/watch?v=lgZnwvHMFR4

 • Svenska Läkaresällskapet lanserar Hållbarhetsguide för läkare

  I samband med att Svenska Läkaresällskapet arrangerade ett Berzelius symposium om planetär hälsa den 21–22 september 2022 lanserades en Hållbarhetsguide med tips och inspiration för att optimera läkares miljö- och klimathänsyn i det kliniska arbetet.

  – Hälso- och sjukvården har en nyckelroll i samhällets anpassning till klimatkrisen och kan som vetenskapsbaserad verksamhet bidra till en snabb omställning, säger Tobias Alfvén, ordförande i SLS. Som läkarkårens vetenskapliga organisation tar vi ansvar genom att stimulera ökad forskning inom området, sprida kunskap och upplysa om klimatförändringarnas påverkan på vår hälsa och agera för en mer hållbar hälso- och sjukvård. Med Hållbarhetsguiden hoppas vi inspirera fler kollegor till att verka för minskat klimatavtryck i den kliniska verksamheten.

  SLS Hållbarhetsguide bygger på ett kunskapsunderlag som är framtaget av Ida Persson Cofina på uppdrag av SLS arbetsgrupp för klimat, hälsa och hållbar sjukvård och utgår från tre övergripande principer som identifierats som avgörande för att klara omställningen till framtidens hållbara hälsosystem:

  1.

  Investera i sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande insatser för att minska
  befolkningens vårdbehov.

  2.

  Undvik överflödiga utredningar och behandlingar, vilka riskerar att skada mer än de gör nytta.

  3.

  Minska miljö- och klimatavtryck från vårdprocesser, läkemedel och material.

 • Development of an EAT-Lancet index and its relation to mortality in a Swedish population 2021. Stubbendorff et al. Publicerad i The American Journal of Clinical Nutrition. 
 • Klimat och hälsa - en ny rapport från Sahlgrenska akademin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, i samarbete med Sveriges Läkarförbund, Svenska Läkaresällskapet, Läkare för Miljön m fl. 

   

 • Klimat och miljö - en viktig del av hälso- och sjukvårdens hållbarhet.

  Tvärprofessionellt samarbete – en effektivare väg framåt?

  Webinar 2021-11-10 kl 15:00-16:30

  Nätverket för regionernas miljöchefer och Läkare för Miljön

  Hälso- och sjukvården utmaningar kan fångas in med hållbarhetskonceptets sociala, ekologiska och ekonomiska dimensioner. Samtliga svenska regioner står idag inför utmaningen att ställa om hälso- och sjukvården för att möta framtidens förändrade behov av välfärdstjänster med begränsade resurser. Samtidigt utgör klimatförändringen det största hotet mot den globala hälsan. Sjukvården är både en del av problemet, genom att globalt släppa ut mer växthusgaser än den omdebatterade cementindustrin, men är också en del av lösningen genom att hantera hälsoproblem orsakade av klimatförändringen. 

  För hälso- och sjukvården, med alla sina emissioner från många källor, gäller nu utmaningen att definiera de egna målen och införliva dem i verksamheten för att bidra till de nationella målen. Hushållning med resurser och smartare organisation är de viktigaste åtgärderna, förutom användning av fossilfria material och transporter.

                             Inom Läkare för Miljön, som är associerad till Läkarförbundet och Läkarsällskapet, finns lokalföreningar i ett tiotal regioner. Under senare år har det i denna förening växt upp en gräsrotsrörelse av unga läkare som är djupt engagerade i sjukvårdens ansvar i dessa framtidsfrågor och ser att läkarprofessionen har en viktig roll i omställningen.

                             Syftet med detta web-möte är att i en dialog, som inbegriper både bottom-up och top-down perspektiv, samla sjukvårdchefer, miljöchefer och läkare som representerar Läkare för Miljön  från olika regioner för att diskutera dessa frågor. Syftet är att försöka hitta en gemensam plattform för att identifiera användbara övergripande mål och samarbeten för att stärka sjukvårdens roll i ett fossilfritt Sverige.

                             Deltagare är från Region Gävleborg:Johan Kaarme, Hälso och sjukvårdsdirektör, Susanna Andersson, Miljöchef, Ingrid Mobacke, ST-läkare röntgen Gävle, Frida Ridderstedt, ST-läkare ÖNH-kliniken Hudiksvall. Från Region Östergötland kommer Ninnie Borendal Wodlin, Vårddirektör, Emma Lewau, Verksamhetschef hållbarhet, Sandra Isaksson, överläkare anestesi/IVA Vrinnevisjukhuset Norrköping. Dessutom deltar Lars Berko, ordförande för Nätverket för regionernas miljöchefer och Maria Wolodarski, onkologöverläkare från KS och ordförande för Läkare för Miljön. Moderator är Charlotta Brask, utvecklingsdirektör i Botkyrka kommun.

  För den som är intresserad av att komma kontakt med andra deltagare i webinaret kan uppgifter om namn, befattning, arbetsplats och e-postadress skickas till under ämnet Hållbarhet. En sammanställning av dessa uppgifter skickas sedan ut till alla som anmält detta intresse.

  För eventuella frågor, kontakta Björn Fagerberg (epostadress ovan).

  Rapport från webinar och PPT bilder, se bilagor!

 •  

  Artikel i Dagens Arena av Maria Wolodarski och Gösta Alfvén

 • Klimatriksdagen har färdigställt en Akutplan för klimatet som överlämnades till representanter för Riksdagens partier den 18 september. Läkare för Miljön har varit delaktig genom att lämna ett remissvar till Akutplanen. 

  Akutplanen innehåller 150 förslag på omställningsåtgärder inom tio tematiska områden. Den finns i en fullständig version och en kortversion.

  https://klimatriksdagen.se/paverka/#akutplan

   

 • Kolinlagring för bördigheten och klimatet

  Caféafton 2019-11-13, kl 18.00-19.30, mingel från kl 17.30

  Plats: Ekocentrum, Aschebergsgatan 44, Göteborg


ORGANISATIONSNUMMER (Reg.no.) 80 24 00-2787
PLUSGIRO (Nordea postal bank account) 14 43 65-4
SWISH 123 458 57 09

© 2024 Läkare för Miljön
Logga in som administratör
Skicka ett meddelande