startsidan

 • Klimat och hälsa - en ny rapport från Sahlgrenska akademin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, i samarbete med Sveriges Läkarförbund, Svenska Läkaresällskapet, Läkare för Miljön m fl. 

   

 • Klimat och miljö - en viktig del av hälso- och sjukvårdens hållbarhet.

  Tvärprofessionellt samarbete – en effektivare väg framåt?

  Webinar 2021-11-10 kl 15:00-16:30

  Nätverket för regionernas miljöchefer och Läkare för Miljön

  Hälso- och sjukvården utmaningar kan fångas in med hållbarhetskonceptets sociala, ekologiska och ekonomiska dimensioner. Samtliga svenska regioner står idag inför utmaningen att ställa om hälso- och sjukvården för att möta framtidens förändrade behov av välfärdstjänster med begränsade resurser. Samtidigt utgör klimatförändringen det största hotet mot den globala hälsan. Sjukvården är både en del av problemet, genom att globalt släppa ut mer växthusgaser än den omdebatterade cementindustrin, men är också en del av lösningen genom att hantera hälsoproblem orsakade av klimatförändringen. 

  För hälso- och sjukvården, med alla sina emissioner från många källor, gäller nu utmaningen att definiera de egna målen och införliva dem i verksamheten för att bidra till de nationella målen. Hushållning med resurser och smartare organisation är de viktigaste åtgärderna, förutom användning av fossilfria material och transporter.

                             Inom Läkare för Miljön, som är associerad till Läkarförbundet och Läkarsällskapet, finns lokalföreningar i ett tiotal regioner. Under senare år har det i denna förening växt upp en gräsrotsrörelse av unga läkare som är djupt engagerade i sjukvårdens ansvar i dessa framtidsfrågor och ser att läkarprofessionen har en viktig roll i omställningen.

                             Syftet med detta web-möte är att i en dialog, som inbegriper både bottom-up och top-down perspektiv, samla sjukvårdchefer, miljöchefer och läkare som representerar Läkare för Miljön  från olika regioner för att diskutera dessa frågor. Syftet är att försöka hitta en gemensam plattform för att identifiera användbara övergripande mål och samarbeten för att stärka sjukvårdens roll i ett fossilfritt Sverige.

                             Deltagare är från Region Gävleborg:Johan Kaarme, Hälso och sjukvårdsdirektör, Susanna Andersson, Miljöchef, Ingrid Mobacke, ST-läkare röntgen Gävle, Frida Ridderstedt, ST-läkare ÖNH-kliniken Hudiksvall. Från Region Östergötland kommer Ninnie Borendal Wodlin, Vårddirektör, Emma Lewau, Verksamhetschef hållbarhet, Sandra Isaksson, överläkare anestesi/IVA Vrinnevisjukhuset Norrköping. Dessutom deltar Lars Berko, ordförande för Nätverket för regionernas miljöchefer och Maria Wolodarski, onkologöverläkare från KS och ordförande för Läkare för Miljön. Moderator är Charlotta Brask, utvecklingsdirektör i Botkyrka kommun.

  För den som är intresserad av att komma kontakt med andra deltagare i webinaret kan uppgifter om namn, befattning, arbetsplats och e-postadress skickas till under ämnet Hållbarhet. En sammanställning av dessa uppgifter skickas sedan ut till alla som anmält detta intresse.

  För eventuella frågor, kontakta Björn Fagerberg (epostadress ovan).

  Rapport från webinar och PPT bilder, se bilagor!

 •  

  Artikel i Dagens Arena av Maria Wolodarski och Gösta Alfvén

 • Den 4-6 maj ägde Klimatriksdag 2018 rum på Stockholms universitets lokaler i Aula Magna. Det var tre mycket inspirerande dagar som var fullspäckade med aktiviteter. Läkare för Miljön var en av sponsorerna till Klimatriksdagen. Många olika organisationer var representerade i utställningslokalen. LfM hade ett utställningsbord där vi presenterade material från våra tidigare seminarier och symposier samt artiklar som publicerats av medlemmar i LfM.

  Läs hela rapporten här

 • Klimatriksdagen har färdigställt en Akutplan för klimatet som överlämnades till representanter för Riksdagens partier den 18 september. Läkare för Miljön har varit delaktig genom att lämna ett remissvar till Akutplanen. 

  Akutplanen innehåller 150 förslag på omställningsåtgärder inom tio tematiska områden. Den finns i en fullständig version och en kortversion.

  https://klimatriksdagen.se/paverka/#akutplan

   

 • Kolinlagring för bördigheten och klimatet

  Caféafton 2019-11-13, kl 18.00-19.30, mingel från kl 17.30

  Plats: Ekocentrum, Aschebergsgatan 44, Göteborg

 • Fortbildningsdagen är inspelad och finns nu på SLS´ youtubekanal, här finns länken till den:

  https://www.youtube.com/playlist?list=PLo-pijXiSbVShO_u--2jY32JhBPGoX_z_

 • LfM deltog i Klimatriksdag 2022 med en utställning, två motioner och deltagande i ett seminarium "Hälsa i klimatkris och vid omställning" där vår ordförande Maria Wolodarski deltog i en paneldiskussion. Utgångspunkten till seminariet var rapporten "Människan i klimatkrisens tid" som LfM hade framställt tillsammans med en grupp psykologer.
 •  

  Föreläsningsbilder till Läkartidningens seminarium om Hållbar sjukvård 2019-03-26.

  Seminariet utgick för Läkartidningens temanummer om Hållbar sjukvård 27 febr, 2019 ( http://www.lakartidningen.se/Sok-arkiv/?f=g:Tema%20H%C3%A5llbar%20sjukv%C3%A5rd&s=dd )

   

 • Läkemedel förorenar våra vatten – läkare bör agera

  Debattartikel Läkartidningen 2021-02-22

  Bertil Hagström och Sven Langworth

  Läkemedel förorenar våra vatten – läkare bör agera (lakartidningen.se)

 •  

  Informationsskrift till läkare om läkemedel och miljö

  Läkarförbundets Råd för läkemedel, IT och medicinteknik (RLIM) i samarbete med Läkare för Miljön (LfM) och Svensk förening för allmänmedicin (SFAM)

  https://slf.se/publikationer/lakemedel-och-miljon/

 • Artiklar i Läkartidningen om läkemedels miljöpåverkan

  Läkartidningen 200204

  Läkemedlens miljöpåverkan är inte en icke-fråga

  https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2020/02/lakemedels-miljopaverkan-ingen-icke-fraga/

  Prispressade läkemedel utan miljöhänsyn kan stå oss dyrt. Läkartidningen  120403  

  https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/kommentar/2012/04/prispressade-lakemedel-utan-miljohansyn-kan-sta-oss-dyrt/

   

 • En poster som kan användas i det dagliga kliniska arbetet med tips kring läkemedelsförskrivning med fokus på miljön. 
 • Den 4 juni hölls ett webbinarium om luftkvalitet och barns hälsa. Här kan du ta del av dokumentation från webbinariet.

  Barn kan inte påverka dagens miljöpolitik trots att de riskerar att drabbas mest av såväl klimatförändringar som luftföroreningar. Enligt nya mätningar av utomhusluften vid svenska förskolor når luftkvaliteten inte miljökvalitetsmålet för frisk luft. Samtidigt är barn särskilt känsliga för luftföroreningars skadliga hälsoeffekter, visar forskningen.

  Det här webbinariet ger ökad kunskap om luftkvalitet och barns hälsa. Vi ställer oss också frågan vad vi kan göra för att förbättra luftkvaliteten och diskuterar möjliga åtgärder.

  • Introduktion. Varför behöver vi bry oss om luft? Siiri Latvala, handläggare Naturvårdsverkets miljögiftsenhet.
  • Luft och barns hälsa. Varför är barn särskilt utsatta för luftföroreningar? Hur ser luftkvaliteten ut där barn vistas?  Ebba Malmqvist, docent, avdelningen för arbets- och miljömedicin, Lunds universitet.
  • Vad har vi för stöd i lagstiftningen för att nå en god luftkvalitet i barns utemiljöer? Henrik Larsson, handläggare Naturvårdsverkets luftenhet. 
  • Frågor och samtal

  Se webbinariet i efterhand här:

  https://www.youtube.com/watch?v=4PoMAghWDUA

  Här finns dokumentation från webbinariet:

  https://www.naturvardsverket.se/upload/kalendarium/Dokumentation/2021/Presentation_luft_barnshalsa.pdf

  https://www.naturvardsverket.se/Kalendarium/Dokumentation-fran-seminarier/Dokumentation-fran-webbinariet-om-luftkvalitet-och-barns-halsa_/

   

 • Lokalföreningen Läkare för Miljön Skåne tilldelades den 29 oktober Malmö Stads föreningspris 2021 för ideélla insatser för en hållbar stad!

  Så här lyder priskommitténs motivering:

  "Årets pris tilldelas Läkare för Miljön Skåne som uppmärksammar och upplyser om det viktiga sambandet mellan klimatomställning och hälsa på ett föredömligt sätt.

  Föreningen sprider kunskap som har potential att snabba på en förändring som är gynnsam för klimatet, individen och samhället genom att rikta strålkastarljuset mot gemensamma och personliga beteendeförändringar. Från effekterna av läkemedel på mark och miljö till en hållbar sjukvårdssektor gör föreningen en bred, betydande och informativ samhällsinsats."

  Malmö den 29 oktober 2021

  Simon Chrisander

  Kommunalråd och miljönämndens ordförande

   

 • Människan i klimatkrisens tid - hälsorisker, psykologiska hinder & motståndskraft. En specialrapport för Klimatriksdagen september 2021.

  I september 2022 lanserade Klimatriksdagen en rapport som belyser hälsorisker och psykologiska hinder i klimatkrisens tid, men också hur motståndskraft och engagemang för en omställning kan stärkas. Se bilaga. Rapporten är framtagen av psykologer, medlemmar i Klimatriksdagen, samt läkare, medlemmar i Läkare för Miljön.

  Med anledning av detta arrangerade Klimatriksdagen ett webbinarium den 22 september 2021 under rubriken "Människan i klimatkrisens tid – hälsorisker, psykologiska hinder och motståndskraft".

  En videoinspelning av webbinariet:

  https://www.youtube.com/watch?v=tJ_SJ26iiMs

 • Caisa Laurell, forskar-ST i Arbets- och miljömedicin och Ramona Forsman, SYLF Västerbotten skrev fem motioner till SYLF FUM 2021. De flesta fick tyvärr avslag. Se motionerna i bifogad fil "Samlade motioner SYLF FUM 2021-3".
 • Nyhetsbrev LfM aug -19

   

 • I Klimatriksdagens Föreningsnytt hittar du nyheter om arbetet med att lyfta upp klimatfrågan till den plats den behöver ha i vår samtid. Vi hoppas inspirera dig och locka dig att bli (mer) involverad i föreningens aktiviteter. Alla insatser behövs!

 • Disputation av Erik Hansson den 15 juni kl 16-19.

  Thesis abstract 

  This thesis examines the association between heat stress and kidney disease in Mesoamerica using different perspectives and methods. An ecologic study found that hot, sugarcane-cultivating regions had elevated chronic kidney disease (CKD) mortality. In a longitudinal workplace study, kidney injury incidence was higher among sugarcane harvest workers with high physical workload and decreased with an intervention reducing heat stress. Low liquid intake and consumption of NSAIDs were additional risk factors for kidney injury. Kidney injury coincided with fever and elevated levels of inflammation biomarkers, suggesting  inflammation-mediated injury. These findings are consistent with excessive heat strain from high internal heat production and external heat load being a main cause of the Mesoamerican epidemic of CKD of non-traditional origin (CKDnT). Kidney injury assessed by repeat serum creatinine (SCr) measurements corresponded well to increasing levels of urine kidney injury markers and decreasing serum erythropoietin, thus strengthening SCr increase as an intermediary outcome. The implications of the findings for future research and public and occupational health practice in low-income settings facing global warming are discussed. 

  Zoom länk till disputationen finns här:

  https://www.gu.se/evenemang/erik-hansson-occupational-heat-exposure-and-kidney-disease-studies-on-the-role-of-heat-stress-in-the-mesoamerican-epidemic-of-chronic-kidney-disease

  Länk till avhandlingen:

  https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/70545

  https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgupea.ub.gu.se%2Fhandle%2F2077%2F70545&data=05%7C01%7Ccarl-gustaf.elinder%40ki.se%7Cb4b93ecd29494d98c70708da3e5bb302%7Cbff7eef1cf4b4f32be3da1dda043c05d%7C0%7C0%7C637890860809336890%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=MwxcMPqkPBFDE5dzXXiguz%2FQAObjdY%2F17BmEe%2BI2UC8%3D&reserved=0

  https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gu.se%2Fevenemang%2Ferik-hansson-occupational-heat-exposure-and-kidney-disease-studies-on-the-role-of-heat-stress-in-the-mesoamerican-epidemic-of-chronic-kidney-disease&data=05%7C01%7Ccarl-gustaf.elinder%40ki.se%7C8b0f54b37e0644425aa108da440166b4%7Cbff7eef1cf4b4f32be3da1dda043c05d%7C0%7C0%7C637897070826561212%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=xzFLNqYfeskxLqTlissJTIJIf1uIo7GqfpmIW8IwFFM%3D&reserved=0


ORGANISATIONSNUMMER (Reg.no.) 80 24 00-2787
PLUSGIRO (Nordea postal bank account) 14 43 65-4
SWISH 123 458 57 09

© 2023 Läkare för Miljön
Logga in som administratör
Skicka ett meddelande