KLIMAT OCH SJUKVÅRD

Hälso- och sjukvården har ett komplext förhållande till klimatförändringen. Å ena sidan påverkas klimatet och miljön negativt av sjukvårdens utsläpp av växhusgaser och stora mängder avfall. Å andra sidan spelar sjukvården en nyckelroll när det gäller befolkningens anpassning till klimatförändringen som redan påverkar sjukdomspanoramat. Det ena målet för föreningen är att öka motivationen för minska växthusgasutsläppen (mitigation). Det kräver en större medvetenhet om hur vården kan utvecklas med färre patientbesök, minskad användning av engångsmaterial, mindre matsvinn, mm. Det finns redan goda exempel på hur effektiva sådana insatser är både för patienter, sjukvården och klimatet. Det andra målet gäller anpassning till ett förändrat klimat (adaptation). Det rör sig om värmeböljor och effekter på sårbara grupper i samhället, ökad förekomst av allergi och ändrat infektionspanorama.


ORGANISATIONSNUMMER (Reg.no.) 80 24 00-2787
PLUSGIRO (Nordea postal bank account) 14 43 65-4
SWISH 123 458 57 09

© 2024 Läkare för Miljön
Logga in som administratör
Skicka ett meddelande