Föreningens stadgar

STADGAR för Svenska Läkare för Miljön (LfM)

Antagna vid årsmöten 30.11.2005 och 29.11.2006

 

Med Läkare för Miljön (LfM) menas den inregistrerade föreningen ”Svenska Läkare för Miljön och mot Miljöförstöring” (org.nr.802400-2787). 

§ 1. Föreningens syfte är att främja en samhällsutveckling som leder till god livsmiljö och folkhälsa för dagens och morgondagens generationer, såväl nationellt som globalt. Föreningen är politiskt obunden. 

§ 2. LfM ansluter sig till FN:s allmänna förklaring samt konventionerna om de mänskliga rättigheterna. Alla människor har lika värde och rätt till en tillfredsställande levnadsstandard, trygghet mot hunger och åtnjutande av bästa uppnåeliga hälsa. 

§ 3. LfM vill påskynda utvecklingen mot ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt uthålligt samhälle. Vi vill stödja en sådan utveckling genom att:

  • föra fram vetenskapligt grundade principer och kunskaper om samband mellan miljöfaktorer och hälsa;
  • föra fram att människan, såsom en del av naturen, är beroende av friska ekosystem som kan förse oss med luft, vatten och föda av tillräcklig mängd och kvalitet.

§ 4. Medlem kan läkare, medicine studerande samt inom medicinen aktiva forskare bli som stödjer föreningens syfte. 

§ 5. Associerad medlem kan den bli som är, studerar för att bli eller har varit verksam inom hälso- och sjukvården. Stödmedlem kan annan person bli som stödjer föreningens syfte. 

§ 6. Till hedersmedlem kan årsmötet på förslag av styrelsen utnämna den person som på ett framstående sätt främjat föreningens syften. 

§ 7. Uttalanden i föreningens namn ska förankras i föreningens styrelse. 

§ 8. Styrelsen kan utse arbetsutskott. Arbetsutskott rapporterar till styrelsen. 

§ 9. Lokalförening kan bildas med godkännande från LfM:s styrelse. Verksamhetsberättelse för lokalförening skall vara LfM:s styrelse tillhanda senast 6 veckor före LfM:s årsmöte. 

§ 10. Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör samt ytterligare sex ledamöter varav en studeranderepresentant. Styrelsen är beslutsmässig när minst fyra ledamöter är närvarande.   

§ 11. Styrelsens ordförande, kassör och övriga ledamöter väljs vid årsmötet för två år och kan omväljas. Revisorer och revisorssuppleant väljs för ett år och kan omväljas. 

§ 12. Vid årsmötet väljs valberedning bestående av minst två personer varav en är sammankallande. Dessa kan omväljas. 

§ 13. Kallelse och föredragningslista skall tillställas styrelsen minst en vecka före varje sammanträde och medlemmarna minst en månad före årsmötet. Mötesprotokoll skall skrivas och arkiveras, och en medlemsförteckning skall föras. 

§ 14. Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig. Räkenskapsåret skall vara kalenderår. Föreningens räkenskaper skall granskas av två revisorer för vilka skall finnas en suppleant. 

§ 15. Omröstning vid val sker öppet, då ej annat begäres. Vid lika röstetal har ordförande för mötet utslagsröst. 

§ 16. Årsmötet ska äga rum under första kvartalet. Vid årsmötet fattas beslut i följande ärenden:

1. Godkännande av kallelseförfarandet

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

3. Val av två justerare tillika rösträknare

4. Godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och revisorernas berättelse.

5. Ansvarsfrihet för styrelsen.

6. I förekommande fall val av ordförande, kassör, övriga styrelseledamöter.S

7. Val av två revisorer och en revisorssuppleant.

8. Val av valberedning.

9. Redovisning av planer för kommande års verksamhet.

10. Fastställande av årsavgifter för kommande räkenskapsår.

11. Övriga föreningsärenden. 

§ 17. Ändring av dessa stadgar skall ske på två på varandra följande medlemsmöten, varav det ena skall vara årsmöte.

§ 18. Föreningen kan upplösas genom beslut på två på varandra följande medlemsmöten, varav det ena skall vara årsmöte. Vid upplösning av föreningen skall dess tillgångar fördelas på sådant sätt som beslutas vid dessa möten.

 

ORGANISATIONSNUMMER (Reg.no.) 80 24 00-2787
PLUSGIRO (Nordea postal bank account) 14 43 65-4
SWISH 123 458 57 09

© 2024 Läkare för Miljön
Logga in som administratör
Skicka ett meddelande